Artikel voor oudzelhem.eu door H.M & E. Somsen.

Dorsverenigingen in Zelhem.
Ondestaand stuk uit een sosiografische studie door:
E. Abma, D.H. Franssens en Prof. Dr. E.W. Hofstee.

Dorsverenigingen 1
Dorsvereinigingen 2


Coöperatieve Dorsvereniging "Ons Belang" uit de Velswijk. 
opgericht in 1925.

Dorsver. VelswijkStatuten Stoomdorsvereniging 
"Ons Belang" in de Velswijk.

 
Stoom- Dorsvereniging ‘Door Eendracht Sterk’ uit de Wassinkbrink
Opgericht in 1921.

2010 04 Aandeel stoomdorsvereniging Door eendracht Sterk 

In de algemene vergadering van 2 april 1924, gehouden in café Halfweg aan de Doetinchemseweg, werden de reglementen van de Stoom- en Dorsvereniging in Zelhem vastgesteld en werd het bestuur voor de eerste drie jaren gekozen. Het bestuur bestond voor het merendeel uit aandeelhouders die in de Wassinkbrink en het Broek woonden.

G.H. Hebbink van ‘Heijink’ werd erevoorzitter, F.J. Vervelde van ‘de Broekkamp’ - voorzitter, B. Berendsen van ‘Broekhuizen’ - secretaris, J.W. Eelderink van ‘Bleumink’ - penningmeester, B. Diersen van ‘Weltevreden’ - algemeen lid, F. Roenhorst - algemeen lid, G.J. Bosboom - algemeen lid.
Vervolgens werden de reglementen besproken en vastgesteld. Aan drukkerij H.J. Remmelink aan de Halseweg werd de opdracht gegeven om de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stoom- en Dorsvereniging in boekvorm te drukken.
Het doel van deze vereniging was om voor haar leden uit Zelhem en omstreken op de meest voordelige wijze, het graan, te dorsen. De leden werden persoonlijk aandeelhouders en konden om beurten de dorsmachine huren. Zij betaalden daarvoor een vastgestelde dorsprijs per uur, incl. machinist en inlegger. De machinist en inlegger werden door het bestuur gekozen en hun beloning en hun verplichtingen werden door het bestuur vastgesteld. Het overblijvende dorsgeld werd in een reservepot gestopt voor onderhoud en vervanging van onderdelen en machine.
De leden ontvingen per buurt, in volgorde, een nummer dat door het bestuur werd vastgesteld. Bij de start van het dorsseizoen werd, door loting tussen de nummers in de verschillende buurten, de volgorde bepaald. De leden waren verplicht om de machine bij het vorige nummer dat had laten dorsen op te halen, elkaar behulpzaam te zijn en de vastgestelde dorsprijs te betalen. De machine moest voor 20 september bij haar leden rond geweest zijn. In de eerste rit mocht niet anders dan voor de aandeelhouders, en meer dan een halve dag, gedorst worden. Verder behield het bestuur zich het recht voor bij ongunstig weer of slechte wegen het dorsen tijdelijk te staken. De leden waren tot slot verplicht de machinist en inlegger van behoorlijk eten en drinken te voorzien.
In de slotbepaling (artikel 31) was bepaald dat voor, tijdens en na het dorsen geen sterken drank gegeven mocht worden aan het personeel dat bij het dorsen aanwezig moest zijn. Mocht door een of meer der leden hieraan niet stipt worden voldaan, werd een boete van Fl. 5,-- gevorderd, die moest worden gestort in de kas van de vereniging. 

De Stoom- Dorsvereniging “Door eendracht Sterk” te Zelhem en omstreken gaat zijn reglementen vaststellen.


Tijdens een algemene vergadering op 02 april 1924, in café Halfweg van W. Diersen aan de Doetinchemseweg te Zelhem, werd het bestuur van de Stoom- Dorsvereniging in Zelhem voor de komende drie jaren gekozen en werden de reglementen vastgesteld.

In eerste gedeelte van de vergadering hebben de aandeelhouders het bestuur voor de komende jaren gekozen.

Dit gekozen bestuur voor de komende 3 jaar ging bestaan uit:

G.H. Hebbink, ere voorzitter “ Heijink” D7 (Heijinkweg.2)
F.J. Vervelde, voorzitter.”de Broekkamp”  C44 (Haitinkweg 19)
B. Berendsen, secretaris, C18 “Broekhuizen” (Broekstraat 4)
J.W. Eelderink, penningmeester, “Bleumink” C60 (Boeninksteeg 12)
B. Diersen, algemeen lid ,”Weltevreden” C23  (Broekstraat 6)
F. Roenhorst algemeen lid.
G.J. Bosboom, algemeen lid A 214

Daarna werden de reglementen besproken tijdens deze vergadering vastgesteld.

Aan drukkerij H.J. Remmelink aan de Halseweg werd de opdracht gegeven om de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stoom – Dorsvereniging in boekvorm te drukken.

Het doel van deze vereniging was, om voor haar leden die allen in Zelhem en omstreken moesten wonen, op de meest voordelige wijze, de landbouwproducten, het graan, te dorsen.
De leden werden persoonlijk aandeelhouders en konden om beurten de dorsmachine huren. Zij betaalden daarvoor een vastgestelde dorsprijs per uur, incl. machinist en inlegger.


De machinist en inlegger werden door het bestuur gekozen en hun beloning en hun verplichtingen werden door het bestuur vast gesteld.

Het overblijvende dorsgeld werd per jaar in een reservepot gestopt t.b.v. machine en onderdelen vervanging.

De leden ontvingen in iedere buurt, in volgorde, een nummer welke door het bestuur werd vastgesteld. De seizoen start van het dorsen gebeurde door loting tussen de nummers in de verschillende buurten.

De leden waren verplicht om de machine op te halen bij het vorige nummer dat had laten dorsen en elkaar hier in behulpzaam te zijn en de vastgestelde dorsprijs te betalen.
De machine moest jaarlijks, voor 20 september, bij haar leden rond geweest zijn.
In de eerste rit mocht niet anders dan voor de aandeelhouders, en meer dan een halve dag, gedorst worden. Verder behield het bestuur zich het recht voor bij ongunstig weer of slechte wegen het dorsen tijdelijk te staken.

De leden waren verplicht de machinist en inlegger van behoorlijk eten en drinken te voorzien.

Bij de slotbepaling onder artikel 31 was bepaald dat:
Voor, tijdens en na het dorsen mag geen sterken drank gegeven worden aan het personeel dat bij het dorsen aanwezig moet zijn.

Mocht door een of meer der leden hieraan niet stip worden voldaan, zo zullen zij een boete van Fl. 5,00 moeten storten ten bate van de kas van de vereniging.

Dit bestuur bestond hoofdzakelijk uit aandeelhouders die in de Wassinkbrink en het Broek woonden.

Stoomdorsver. Zelhem en omstrekenPagina uit het notulenboek van dorsvereniging 
"Zelhem en Omstreken". uit de Wassinkbrink.


Onderlinge Dorsvereniging Oosterwijk in de Oosterwijk.
Opgericht in 192801 dorsverjpg2007 Loods van de Dorsvereniging aan de Varsselsestraat.
Foto gemaakt door Dick Jolink.

 

03 dorsverjpg2007 Loods van de Dorsvereniging aan de Varsselsestraat.
Foto gemaakt door Dick Jolink.

 

2023 september Google2023 sept. Varsselsestraat. 
Foto gemaakt door Google.