Nederlandse Christen Vrouwen Bond - Passage 1934-2013 Opgericht: 19 oktober 1934
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
G. Rijsdorp  
H.M. Somsen  

 foto 20131016 wNovember 2013 de leden van de NCVB. Foto: G. Rijsdorp.
Achterste rij van links naar rechts:1 W. Looman-Groot Boerle; 2 E.C. Beeftink-Breunissen; 3 G. Tuenter-Toonk; 4 F.W. Menkhorst-Hilferink; 5 B.G. Groot Boerle-Woolschot; 6 R. Ooijman-Wiltink;7 G. Groot Jebbink-Boenink; 8 G.Th. Legters-Jolink; 9 G. Heideman-Reindsen;10 A. Rensink-ter Beest; 11 B. Geurts-Sneijders; 12 D. Heusinkveld-Toonk.

Tweede rij van achteren van links naar rechts: 1 M.G. Kuenen-Wentink; 2 G.J. Maalderink-Radstaak; 3 J.G. Kuenen-Legters; 4 G. Radstaak-Kornegoor; 5 B. Woolschot-Hols; 6 W.J. te Mebel-Teerink.

Derde rij van achteren van links naar rechts: 1 D.J.Looman-Mellendijk; 2 J.H. Hebbink-Buunk; 3 J.H. Zemmelink-Hiddink; 4 D. Hebbink-Hemink; 5 A. Boenink-Jansen Venneboer; 6 D. Veldhorst; 7 A. Janssen-van Beek; 8 M.A.P. Rijsdorp-Sonneveld; 9 E.C. Groot Roessink-Vervelde; 10 D. Janssen-Oosterink; 11 H. Hans-Reinders; 12 B. Koskamp-Vaags; 13 R. Heesen-Mellendijk

Voorste rij zittend van links naar rechts:1 H.C. Colenbrander-Kreuger; 2 A.B. Hebbink-Zemmelink; 3 R. Tieleman-Wesselink; 4 W.B. Nieuwenhuis-Tijken; 5 D. Woerts-Hendriksen; 6 H. Walvoort-Scheffer; 7 E.F. Hiddink-Radstaak.

N C V B 1934 ZELHEM 2013 PASSAGE

omslag slotboekje 1wOmslag slotboekje. Foto: G. Rijsdorp

 Voorwoord van de voorzitter.

Dit boekje is tot stand gekomen in samenwerking met Gerrit Rijsdorp. Hij heeft het archief doorgespit en dit boekje samen-gesteld. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor.

Ook wil hij het archief op de juiste plek onderbrengen. Geweldig dat hij dat allemaal doet.
N C V B afdeling Zelhem PASSAGE.
19 oktober 1934
18 december 2013

Dit boekje is als een vogelvlucht door bijna 80 jaar christelijk vrou-wenorganisatie in Zelhem.
Heel bijzonder om te lezen hoe vrouwen samen inhoud gaven aan hun Vrouwenbond / Vrouwenbeweging.

Er veranderde veel, maar als een rode draad loopt saamhorigheid, verbondenheid, ontmoeting, dat vanuit een christelijke levensvisie door al die jaren heen. Met weemoed terugkijkend naar wat alle-maal is geweest, hoop ik dat dit boekje bijdraagt aan de vele goede herinneringen die er zijn.
En dat de herinneringen er door worden versterkt.
Het is jammer dat we niet door kunnen gaan, dat er geen toekomst meer voor ons is als Passage Zelhem.
Maar dankbaar ben ik, dat ook ik erbij mocht horen, want het heeft mij veel goeds gebracht.

Dora Legters-Jolink. 

Nederlandse Christen Vrouwen Bond

Propagandavond 8 oktober 1934

In Zelhem hebben mevr. Mondt (vrouw van H. Mondt, predikant in Zelhem), mej. Somsen, mevr. Gerritsen en mej. Schouten het initiatief genomen een avond te beleggen voor de Zelhemse vrouwen die zich willen ontwikkelen en verdiepen in maat-schappelijke- en levensvragen op christelijke grondslag. Contact is gezocht met de Nederlandsche Christen Vrouwen Bond (NCVB) die in 1919 is opgericht en die gezien kan worden als een uitvloeisel van de tijd dat het vrouwenkiesrecht er komt. De mondige vrouw! In Doetinchem is al een afdeling en twee inwoonsters van Zelhem zijn er lid van.

Op maandag 8 oktober 1934 is er een propaganda-avond in Zelhem.

Namens de landelijke bond is mevrouw Breetveld - Van de Brink uit Wassenaar aanwezig en namens het Gewest Gelderland mevrouw Van Dijk uit Zutphen. Er volgt een gedegen uitleg over de oorsprong en het doel. Begin twintigste eeuw zijn er Socialistische- en Rooms-katholieke organisaties. Degenen die zich daar niet bij thuis voelen, hebben wel de behoefte zich te organiseren en in 1919 wordt daartoe de NCVB opgericht met als doel een band te leggen tussen alle christenvrouwen in Nederland die zich thuis voelen in de orthodox-protestantse grondslag. Doel is het voorlichting geven aan de leden betreffende maatschappelijke-, culturele- en politieke vraagstukken en vanuit het Evangelie wegen te zoeken naar een maatschappij waarin ieder tot zijn recht komt en waaraan vrouwen een verantwoordelijke bijdrage kunnen leveren. Sinds de oprichting telt Nederland op dat moment 102 afdelingen.

Op deze propaganda-avond hebben 20 vrouwen zich opgegeven.

Het zijn: F. Bakker-Bruinenberg, D.H. Gerritsen-Goettsch, J.W. Woolschot-Meijerink, Wed. Zadelhof –Harbers,  Zeldenrust-Radstake, D.D.D. Stomphorst-Bokhorst, G.A. Somsen, J.H.G. Fijn-Verhokken?, J.L. Vels- van TiL, A.J.B. Wormgoor-Vels, G. Spijkers-Ellekamp, A.J.A. Mondt-Lovink, H.E. Somsen-Meijer, J. Veldkamp, D. Schouten-Vels, M. Eelderink-Ankersmit, J. Staaij-Eelderink, A. Damstra-Naber, G. Bosboom-Diersen, H.M.J. Somsen,
De vrouwen van het eerste uur laten er geen gras over groeien.

Oprichting: 19 oktober 1934

Op vrijdag 19 oktober is de oprichtingsvergadering en zijn er 26 vrouwen die inmiddels lid zijn en aan het eind van de avond zijn het er 30. De aanwezigen hebben veel vertrouwen in de initiatief-neemsters en zij worden, ondanks dat het niet hun bedoeling is, toch unaniem gekozen als bestuursleden. Mevr. Mondt wordt presidente*. Mevr. Schouten moet voor de eer bedanken wegens geen tijd en in haar plaats wordt het mevr. Stomphorst. De eerstvolgende avond is 29 november als adventsavond geleid door ds. Mondt.

*In de tekst is waar nodig bewust gekozen voor de vrouwelijke vervoegingen, gelet op de periode.

De geschiedenis

Zo door de notulen bladerend het vroeger bekende beeld: Opening door de presidente. Een lied en gebed. Daarna een meditatie aan de hand van een bijbeltekst. Pauze. Vervolgens een spreker. De plaat-selijke predikant, een spreker van elders over zending in binnen- en buitenland.

Maatschappelijke vraagstukken komen nog niet zo aan de orde. Wel komt huisarts Gerritsen een avond spreken over de opvoeding, de omgang tussen ouders en kinderen en de sfeer in huis. 

Voor de leden verschijnt iedere maand de landelijke uitgave De Christenvrouw, waarin ook voor het nieuws van de plaatselijke afdelingen ruimte mogelijk is.

De eerste bezoekcommissie om zieken en andere aan huis gekluis-terde leden te bezoeken wordt in 1936 ingesteld.

In 1937 vindt de bestuurswisseling plaats. Ds. Mondt heeft een beroep naar Apeldoorn aangenomen en zijn vrouw neemt afscheid als presidente. Haar opvolgster wordt mevr. Gerritsen (vrouw van dokter Gerritsen) die dat elf jaar blijft tot haar plotseling overlijden na één dag ziek zijn.

Schoolmeester Bakker is een actieve man en die komt op een avond om te spreken over de gratis cursussen naaien en koken die in samenwerking met het bestuur van de NCVB is voorbereid. Voor vrouwen met een gezinsinkomen onder de fl. 800,-- per jaar is het gratis.

Ook roept hij ouders op hun dochters van 16 jaar en ouder de cursussen van de C.B.T.B te laten bezoeken. Al bijna een traditie wordt de jaarlijkse zomertuinvergadering bij de presidente in de tuin. Een avond als alle andere, maar dan buiten.

Vrouwenbond 20 onbekend wMogelijk een foto van een tuinvergadering omstreeks 1940 of later. 

Onrustige tijden

Op 23 september 1938 is het een bijzondere samenkomst gewor-den. Er is geen gastspreker. De presidente heeft het over de dreiging die van Duitsland uitgaat. De benauwende politieke toestand dreef ons tot elkaar, om dit alles te bezien en te bespreken in het licht van Gods wil. staat in de notulen. Verschillende leden verwoorden hun gedachten. De ernst van deze tijd. En onze taak om bereid te zijn. Ook werd gewezen op de lichtzijde van deze noodtoestand. Wij worden wakker geschud, en leren weer ons geheel afhankelijk van God te voelen!

De notuliste eindigt met: Een avond die ons heel veel steun gaf in deze moeilijke dagen. Het bestuur laat die avond in januari ver-volgen met De vrouw in oorlogsgevaar. In 1940 zijn de april en mei bijeenkomsten niet doorgegaan. Wanneer die in juni weer plaats-vindt, wordt stil gestaan bij de gebeurtenissen van de afgelopen periode en de presidente memoreert wat in onze hoofden is omgegaan, bij de een meer, de ander minder, doch hadden God zij dank hier uit onze kring geen bloedverwanten te betreuren en zijn zij allen gespaard gebleven.

De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt ook in Zelhem gehouden en dat wordt gedaan in samenspraak met andere vrouwenvereniging-en.

Tijdens de kerstwijdingsmiddag 1944 is er als extra traktatie zelf gebakken koekjes en echte koffie! Naast dat plezierige, zijn er ook veel zorgen over de moeilijke tijd die men doormaakt.

Bevrijding

Ja, dan is het 1945. Wegens ziekte kan de notuliste geen verslag maken van de gehouden middag, maar schrijft wel: Tussen december 1944 en april 1945 liggen vier maanden welke bij ons allen ingegrifd zijn, om nooit te vergeten. Het oorlogsgeweld kwam over de Achterhoek met alle ellende waar dit mee gepaard ging. Vooral ons dorp Zelhem kreeg het zwaar te verantwoorden. Vele huizen van onze leden werden grootendeels vernield, onze mooie oude kerk is niet meer. Maar God spaarde onze levens. (bedoeld zal zijn de levens van de ncvb-leden) Hem zij alle de eer. Tot onze groote droefheid ontvingen wij bericht dat onze Edelachtbare Heer Burgemeester Rijpstra in het concentratiekamp in Duitschland is overleden. Mevr. Rijpstra weest U overtuigd van onze innige deelneming in het voor u zo smartelijke verlies. Uw man, onze burgemeester, gaf zijn leven voor ons volk en Vaderland. Dat hij rustte in vrede. Zoo naderen wij Paschen. De bevrijding in zicht, maar het wordt steeds benauwender om ons heen. En dan opeens, dan is het zoo, ja, wij zijn bevrijd van het Duitsche juk, Wij zijn vrij! Wij zijn vrij! We kunnen het ons nog niet goed bedenken. Vijf jaar zijn wij ook zoo onderdrukt, we kunnen het ons niet goed realiseren.

Dan volgt onze Oranjemiddag 30 april 1945. Onze Prinses Juliana viert haar verjaardag. Wij ook met haar en onze bevrijding. Na de zang-aubade volgt onze vergadering. Helaas kan ik daar wegens ziekte niet bij tegenwoordig zijn. Naar hetgeen ik ervan gehoord heb is het een bijzonder geslaagde middag geweest. Zelfs was er echte oranje-limonade. Laten we Gode danken voor onze bevrijding met ons aloude danklied: Dank, dank nu allen God, met blijde feestgezangen [……]

Na de Tweede Wereldoorlog verandert er veel.
Niet de vorm van de verenigingsavonden. Wel de onderwerpkeuze.
Het overgrote aantal lezingen met een bijbels karakter van voor-de-oorlog, gaat plaatsmaken voor meer maatschappelijke- educatieve- en culturele onderwerpen. Om zo wat te noemen: Rembrand; Gevangenissen; Kruisberg Doetinchem; Rijpere jeugd; Politieke heropvoeding in het bijzonder van de jeugd; Zwakzinnige kinderen; BLO-onderwijs; Het Heilige Land; Hoe komen we aan onze Bijbel; Dichter Guido Gezelle; Heldringstichting; kankerbestrijding; maat-schappelijk bezig met het bezoeken van zieken en ouderen; Bond tegen het vloeken; Evangelisatie via video, radio, televisie enz.; Zuster Mateman over zieken thuis, huisvesting en verzorging; Noord-Zuid-Hollandse-Reddings-Maatschappij. Schrijvers of journa-listen. De oud-presidente mevr. Mondt, Apeldoorn is een regelmatig terugkerende gast die een lezing houdt.

Gewestelijke- en Landelijke dagen

Ieder jaar is er een landelijke Landdag en leden van de afdeling Zelhem gaan daar heen. In september 1936 is het in Velp en daar boven op de Posbank (met herinneringsbank) is onderstaande foto gemaakt.

Foto Postbank1936 De landelijke landdag in Velp.

In 1954 gaat er iets fout voor de Landelijke dag. De afdeling heeft wel kaarten besteld en de bus al gereserveerd…… Helaas: Er zijn geen kaarten meer beschikbaar. Dan maar een busreisje zeggen enkele leden en dat wordt de Keukenhof en de bollenvelden

Het koperen jubileum (12½ jaar) gevierd afd. Zelhem op 24 april 1947 
Het is nog maar kort na de oorlogsjaren. Vierenvijftig leden zijn aanwezig. De eerste presidente mevr. Mondt is speciaal uit Apel-doorn overgekomen om de feestrede te houden. Zij is gekomen met “den krommen arm” zoals men dat -volgens haar- zegt wanneer in de hengselmand een cadeautje ligt. Ze vertelt over de gemoedelijk-heid van de Zelhemmers; het niet zo ronduit zeggen met welk doel men komt en ze wijst op de grote noodzakelijkheid van vertrouwen en geestelijke harmonie in gezin en huis. Het toenemend aantal echtscheidingen. Zijn de oorlogsjaren schuldig aan verwijdering? Of is er geen ideale verstandhouding? Man en vrouw zijn geen twee werkkrachten die geld in het laatje moeten brengen, maar elkaar en de kinderen opvoeden…..

Natuurlijk zingt het eigen koortje enkele liederen en worden twee toneelstukjes door enkele leden opgevoerd. Tot slot: Juffrouw Hiddink heeft een gedicht in rijmvorm gemaakt, dat zij voordraagt. Hieronder een fragment uit dat lange meer dan 160 regels tellende gedicht over twintig jaar afdeling Zelhem:

Eerst kwam er een voorlopig bestuur
Toen kon men beginnen…. en met vuur
probeerde men nieuwe leden te winnen.
Natuurlijk werd met algemene stemmen
mevr. Mondt gekozen tot presidente.
Heel veel werk heeft zij voor de V.B. (=VrouwenBondgedaan,
alles zal stellig niet in ’t notulenboek staan.


Toen die laatste dagen voor de bevrijding
bereikte ons d’een na d’andere tijding.
Het dorp is gebombardeerd en de kerk is verwoest
De bevolking is weg, is gevlucht, ja, het moest!
De huizen in puinen, de nood is zo groot
gelukkig degenen, die helpen nog kon.
En in menig huisgezin kwam nog weer zon!
Met Paschen toen kwam er dan werkelijk bevrijding
u’t was voor ons haast een ongelooflijke tijding.

Activiteiten vanaf eind jaren veertig

Busreisjes
Een jaarlijks terugkerend evenement is het busreisje. Soms dichtbij, maar ook verder weg. Wel altijd met het bezoeken van een mu-seum, of andere attractie en afgesloten met een etentje. Zo is men naar de DRU in Ulft geweest. Naar de studio’s in Hilversum of rich-ting Harderwijk, Volendam.
In 1959 wordt ook een busreis gemaakt naar Kampen, Bolsward, Den Oever (diner) Den Helder, Callantsoog, Alkmaar, Velsen, Am-sterdam, Utrecht, Renswoude (kopje koffie) en 23.00 uur thuis in Zelhem. Een lange reis en een lange dag door half Nederland …..

Zangkoortje
Het jubileumkoortje van 1947 wordt in 1948 een definitief zang-koortje. Op de ledenavonden worden nog wel eens door hen enkele liederen gezongen en een enkele keer elders zoals in het ziekenhuis tijdens een kerstviering.

Toneelstukjes
Jaarvergaderingen in het voorjaar zijn een “must” om het reilen en zeilen van de vereniging te bespreken. Opvallend is dat dan na de pauze de avond ingevuld wordt met een gezellig toneelstukje, ingestudeerd door enkele leden van de NCVB. En dat is ook het geval tijdens de kerstvieringen. Maar dan passend bij de avond.

20 jaar afd. Zelhem gevierd op 25 october 1954

Mevr. Huistra is overgekomen uit Menaldum.

Juffrouw Hiddink heeft weer een verslag op rijm gemaakt.
Een feestelijk versierde zaal
Veel oudere en jongere leden
Die met een opgewekt gezicht
elkander vragen deden. 

Dat zag ik toen ik binnenkwam
en ‘k dacht, wat is het heerlijk,
wat is de Chr. Vrouwenbond
voor ons toch onontbeerlijk.
De Vrouwenbond , zij jubileert.
En zo nog ruim 170 regels te gaan

25 jaar afd. Zelhem gevierd op 27 oktober 1959

Mevr. Rijpstra opent de avond, daarna zingen gez. 117a en gebed. Zij verwelkomt de gasten als b.v. mevr. Langman, vrouw van de burgemeester en mevr. Mondt, vrouw van de oud-predikant Mondt en oudpresidente van de NCVB, vertegenwoordigers van de lan-delijk en gewestelijke NCVB en omliggende plaatsen. De feestrede wordt uitgesproken door mevr. Mondt.

De notulen van deze middag/avond verhalen van vele gelukwensen door plaatselijke verenigingen en omliggende buurtschappen en plaatsen. Mevrouw Tieleman haalt daarna herinneringen op aan vijfentwintig jaar vrouwenbond. Volgens het notulenboek zijn er nog zeven dames lid die tijdens de oprichting lid zijn geworden: het zijn de dames Abbink, Bosboom, Eelderink, KlumperOosterink-BussinkOosterink-Bulten en Somsen.

25 jaar vrouwenbondZie foto hierboven met de jubilaressen met een roosje en de anderen zijn bestuursleden. 

Dan wordt iedereen uitgenodigd voor de keurig verzorgde koffie-tafel en volgen er tussendoor stukjes en voordrachten door leden. Het zangkoortje van de Zelhemse NCVB zingt o.l.v. mevr. Smeenk enkele liederen.
Mevrouw Smeenk, voorzitter van de feestcommissie, biedt namens de leden een voorzittershamer aan vervaardigd door B. Radstake meubelmaker, echtgenoot van een van de leden.

25 jaar feestavond

Met het zingen van gezang 135 en een slotgebed uitgesproken door mevr. Mondt wordt de zeer geslaagde avond afgesloten.

30 jaar afd. Zelhem gevierd op 12 oktober 1964

Een aantal dames zijn al vanaf de oprichting lid van de NCVB:
Het zijn de dames Klumper, Abbink, Groot NibbelinkOosterink-BultenEelderink-AnkersmitSomsen-MeijerOosterink-BussinkBosboom-Diersen, alsmede mevr.Rijpstra de ere-presidente.

Met het lezen van gedichten, een toneelstukje en zang en een speciaal jubileumspel, waarin allerlei elementen van het NCVB-werk aan bod komen, geschreven door meester Bögeholz. in ademloze stilte luisterend….

De tijd gaat door

De landelijke NCVB behoort in de zestiger jaren tot de “traditionele” vrouwenbeweging in tegenstelling tot de dan opkomende meer feministische bewegingen. Toch blijven de doelstellingen en werkwijze gericht op emancipatie en ontwikkeling. In 1965 komt een nieuwe burgemeester naar Zelhem. aan het defilé dat voor hem, Mr. Th.G.M. Holthe tot Echten wordt gehouden neemt ook de NCVB deel.
Op 21 maart 1966 hebben drie Zelhemse vereniging een gezamen-lijke avond. Namelijk de Gelderse Maatschappij voor Landbouw, De Plattelandsvrouwen en de Christen Vrouwenbond (=NCVB) Alle drie zijn ze lid van het Filmcentrum Oost Gelderland en het draaien van een film kost f. 90,-- teveel voor één vereniging. Vertoond wordt: “Waarom staan wij machteloos”. De strijd tussen blank en zwart, het rassenprobleem.

Mevr. Rijpstra is al langere tijd president en moet feitelijk aftreden. Dan komt er een brief bij haar binnen, getekend door bijna alle leden: Graag aanblijven! En zij zwicht daarvoor.

40 jaar afd. Zelhem gevierd op 9 oktober 1974

Het feest is in Dennenlust, het oude rusthuis aan de Stephanotiswegeigendom van de diaconie Hervormde gemeente. De bejaarden zijn enige jaren terug verhuisd naar de Zonnekamp en in 1971/ 1972 is het gebouw verbouwd en met een zaal vergroot. Het is min of meer het dorpshuis geworden in opdracht van de Nederlands Hervormde Gemeente Zelhem omdat de burgerlijke gemeente verstek laat gaan….
40 jaar 1974

Aanwezig zijn (bijna alle) 130 leden en introducees samen 200 personen. Uiteraard worden de leden van het eerste uur genoemd en dat zijn Van de Graaf, Eelderink en Oosterink.

Feestravond 1974

Een van de bestuursleden heeft de notulen weer eens doorgebla-derd en komt naast lof van het bestuur voor de leden, het aangaan van meer onderlinge contacten, ook wel klachten tegen. Onder-meer: “Bezoek regelmatig onze samenkomsten”; “Denk aan ons zieken-potje”;

Tob de Bordes, in die tijd een zeer bekende voordrachtskunstenaar geeft de avond een extra feestelijk tintje met de sprookjes van Bomans en Andersen en een chinees-sprookje.

Het jubileum is, bijna traditiegetrouw, weer een gezellige en sfeer-volle dag geworden waar ieder met plezier op terug kon kijken.

De avonden en activiteiten na de zeventiger jaren

In de onderwerpkeuze voor “na de pauze” valt weinig schokkends te bespeuren. Het blijft zo ongeveer als het is geweest. Breed, maat-schappelijk, levensbeschouwelijk, cultureel. Zoals evangelisatie on-der jongeren; chr. onderwijs na de basisschool; leven in een Kib-boets; vrouwen tussen 30 en 50 jr ; kloosterleven; verhalen in het Geldersdialect; politiek; man, vrouw, arbeid, vrije tijd; Nederlands Bijbel Genootschap; politie; een notaris over huwelijks-voor-waarden, testament en boedelscheiding; Geschiedenis van het Midden-Oosten. Ds. Monteban laat luisteren en legt de Johannes-passion van Heinrich Schutz uit. In de 16e en 17e eeuw zongen tijdens kerkdiensten vier geestelijken, als solisten het lijdensverhaal en de aanwezige gemeenteleden het antwoord als reactie daarop.

Gymnastiek
Zo rond 1976/1977 is een gymnastiek- en volksdansclubje toege-voegd aan de leden-activiteiten. Voor het idee over te schakelen naar alleen volksdansen is geen animo. Na een aantal jaren wordt het gymclubje opgeheven, maar wel voort-gezet onder een andere naam en organi-satie.


Braderie

Creatief
Braderie
Ook op de jaarlijkse Zelhemse braderie is de NCVB aanwezig om activiteiten te tonen en leden te werven.
Creatieve leden
Eens per jaar kunnen leden hun eigen thuis gemaakte creatieve handwer-ken tonen op een bijeenkomst. 
Tingieterij 11 bejaardenmiddag
Busreisje
Een jaarlijks uitje gaat in 1998 naar de Betuwe; een boottochtje en bezoek aan een tingieterij
Voor de bejaarden
Rond de tachtiger jaren gaat NCVB mede de bejaardenmiddagen organiseren.
Een ontspanningsmiddag met spel, zang, enz.
De foto: spreekwoorden raden a.d. h. van kleding met afbeeldingen.

Fietstochtjes
Fietstochtjes
Ieder jaar wordt er wel een fietstochtje ergens-naar-toe-georganiseerd.

’s Morgens brood en drinken mee. Onderweg pauze houden en lunchen, iets bezoeken, een kaasboerderij in Ruurlo of de mosterdfabriek in Doesburg. Is het busreisje in het voorjaar, het fietstochtje is de opening van het seizoen in september vóór de eerste bijeenkomst.

Paas- en kerstavonden
Al een groot aantal jaren organiseert de NCVB voor haar leden avonden die gerelateerd zijn aan de Lijdenstijd / Pasen en de Adventstijd / Kerst. De eerste avond is in 1992. Eerst met elkaar een brood-maaltijd en na de pauze een Paasliturgie.

De avonden in de adventstijd hebben een ander karakter. Op die avond zijn ook de echtgenoten of introducees welkom. Na de advent/kerstliturgie is er pauze met chocolademelk of koffie en daarna een kerstverhaal, een kerstspel. Soms is er een koor(tje) van elders.

De gereedstaande fruitbakken, zijn bestemd voor de in Zelhem wo-nende ouderen en zieken, en worden de volgende dag door de leden bezorgd. Het is een samenwerking tussen NCVB, Platte-landsvrouwenbond en kerk.

hulde

38 jaar bestuur en/of krantjes verzorgen.

mevr. Rijsdorp

Marry Rijsdorp sinds 1974 lid komt in 1975 in het bestuur. Gaat het ziekenbezoekgroepje leiden. Penningmeester 1976-/1981 en 1986/1991. En enkele keren kascontrolecommissie. Eens per maand helpen bij schrijven van de convocaties. In 1979 een grote verandering. Het wordt vanaf dan een krantje met alles erin over het doen en laten van de afdeling. Marry gaat het krantje typen, laat het kopiëren bij het kerkelijk bureau. Thuis met een groepje leden adressen schrijven. Eerst bezorgt meester Dijkman, later enkele leden de krantjes bij de anderen. Dat typewerk en de bijkomende werkzaamheden heeft Marry tot eind 2013, de opheffing altijd met volledig plezier en accuratesse gedaan. Alle hulde!!!

Totaal 38 jaar, maar ook aan de vrijwilligers van de kerk die hun tijd beschikbaar stelden het krantje in de gewenste aantallen te kopiëren.

Hennie Oostindie

pianiste

Mevr. OostIndië lid en voor de vereniging en het vrouwenkoortje in in 1991 dertig jaar de begeleidster

 

50 jaar afd. Zelhem gevierd op 17 oktober 1984

In het “krantje” van november 1984 staat het verslag van de avond en aan al het werk dat eraan vooraf is gegaan. Het handwerkgroepje dat 150 lavendelzakjes heeft gemaakt; de feestcommissie die alles tot in de puntjes heeft voorbereid.

nieuw vaandel mevr. Dorst
Nieuw vaandel. Mevrouw Dorst heeft een nieuw vaandel gemaakt.


1984 gezellig napraten
En dan: het gedicht van acht kantjes over het wel en wee; het koortje dat weer van zich laat horen; het vervoer voor hen die anders niet kunnen komen; de fotograaf; de bloemschikkers; de cakebakkers. Vele handen hebben gezorgd voor een geweldige middag en avond, afgesloten met een maaltijd die als vanouds gezellig en sfeervol is.

1984 Gezellig praten ……..

 

55 jaar afd. Zelhem gevierd op 18 oktober 1989

Na de gebruikelijke opening en huishoudelijke zaken is er pauze met gratis koffie en gebak. Voordrachtskunstenaar Marga Kool brengt op een boeiende en leuke wijze gedichten, verhalen en stukjes in Drents dialect.

60 jaar afd. Zelhem gevierd op 19 oktober 1994

1994 60 jaar

Het verloop van deze avond is min of meer gelijk aan de vorige in 1984. Op de vie-ring zijn 102 leden aanwe-zig die hun naam in het receptieboek hebben gezet. De veertien leden-vrouwen van 75 jaar en ouder krijgen allemaal een bloemetje. Velen zijn al zeer lang trouwe lid van de NCVB

Na de gezellige middag en de goed verzorgde koffietafel met pauze volgt het avond-programma met een mode-show, spelletjes en het gezel-schap De Bouwmeisters.

Enkele leden hebben een lied gedicht en het refrein mogen alle aanwezige meezingen:

Hieronder couplet 1 van de 7 coupletten:

Wij zijn hier vanavond,
voor een feestje bijeen.
Want de bond is nu jarig,
dat zie je meteen.
Na geruime tijd denken,
wat zullen wij doen.
Moesten wij toch goed tellen,
als ’t gaat om de poen.
 refrein:

Met de NCVB, met de NCVB komen we met ons allen gezellig bijeen.

31 december 1998 De NCVB houdt op te bestaan!

1 januari 1999 Lang Leve Passage
Passage vlag
Passagevandel

Op 9 november 1998 is in Utrecht een landelijke bui-tengewone algemene vergadering van de NCVB Het doel: stemmen over het samengaan van de NCVB met de CPB (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond). Zelhem, die in het geheel 3 stemmen vertegenwoordigt heeft van de leden het mandaat gekregen “voor” te stemmen. Van de totaal 2012 stemmen zijn er 1091 vóór. Alle afdelingen hebben hun eigen vaandel meegenomen en die worden nu allemaal getoond. Van grote plaatselijke verscheidenheid naar eenheid met het nieuwe vaandel en het nieuwe logo.

(In Zelhem is geen CPB zodat er niet ook geen plaatselijk samengaan is.
Het ledenblad vanaf 1979 Informatie geheten, wordt in 1999 Motief en in 2012 wordt de naam Passage Magazine.

Het ‘Passagevaandel’ op de omslag is weer door mevrouw Dorst gemaakt.

70 jaar afd. Zelhem gevierd op 13 oktober 2004

De avond met alleen leden begint al vroeg, want er moet eerst gegeten worden: stamppotbuffet! Na het opruimen en gezellig opstellen van de stoelen is de pauze voorbij en komen de Barkelvrouleu uit Eibergen op het toneel met vrolijke liedjes, schetsen en muziek om aan de .avond extra gezellig te maken.

polonaise gezellige avond

….en we gaan nog niet naar huis……..

75 jaar afd. Zelhem gevierd op 21 oktober 2009

Een heel andere viering dan de andere jubilea. In het maandelijkse Passagekrantje, (het blad dat álles verslaat wat gedaan gaat worden en is gedaan en daarmee veel historie weergeeft) staat een verslag. Vertegenwoordigers van de in de gemeente Bronckhorst aanwezige Passagegroepen zijn mede aanwezig. De avond wordt verzorgd door de groep The Voices. De terugblik op 75 jaar NCVB/Passage is opgenomen in het krantje.

De aanwezige leden op de ledenavond woensdag 16 oktober 2013
foto 20131016 w

November 2013 de leden van de NCVB. Foto: G. Rijsdorp.
Achterste rij van links naar rechts:1 W. Looman-Groot Boerle; 2 E.C. Beeftink-Breunissen; 3 G. Tuenter-Toonk; 4 F.W. Menkhorst-Hilferink; 5 B.G. Groot Boerle-Woolschot; 6 R. Ooijman-Wiltink;7 G. Groot Jebbink-Boenink; 8 G.Th. Legters-Jolink; 9 G. Heideman-Reindsen;10 A. Rensink-ter Beest; 11 B. Geurts-Sneijders; 12 D. Heusinkveld-Toonk.

Tweede rij van achteren van links naar rechts: 1 M.G. Kuenen-Wentink; 2 G.J. Maalderink-Radstaak; 3 J.G. Kuenen-Legters; 4 G. Radstaak-Kornegoor; 5 B. Woolschot-Hols; 6 W.J. te Mebel-Teerink.

Derde rij van achteren van links naar rechts: 1 D.J.Looman-Mellendijk; 2 J.H. Hebbink-Buunk; 3 J.H. Zemmelink-Hiddink; 4 D. Hebbink-Hemink; 5 A. Boenink-Jansen Venneboer; 6 D. Veldhorst; 7 A. Janssen-van Beek; 8 M.A.P. Rijsdorp-Sonneveld; 9 E.C. Groot Roessink-Vervelde; 10 D. Janssen-Oosterink; 11 H. Hans-Reinders; 12 B. Koskamp-Vaags; 13 R. Heesen-Mellendijk

Voorste rij zittend van links naar rechts:1 H.C. Colenbrander-Kreuger; 2 A.B. Hebbink-Zemmelink; 3 R. Tieleman-Wesselink; 4 W.B. Nieuwenhuis-Tijken; 5 D. Woerts-Hendriksen; 6 H. Walvoort-Scheffer; 7 E.F. Hiddink-Radstaak.

De slotavond is de kerstviering op woensdag 18 december 2013
Een feestelijke avond als gebruikelijk, maar ook het einde van net geen 80 jaar NCVB-Passage………..

Aantal leden van de afdeling Zelhem

1937 1957 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

31     86    136   139   121    ??     ??     ??     129

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

135    139  143   142   136   135   131   126   126

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1 27  125   130   130   128   131   129   121   119

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 119   121   121   116   116   115   109  108  103

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

103    94    87     81     78     75     71     66    64

ledentallen tussen 1957 en 1971 zijn niet bekend. Blijven tot 1990 redelijk con-stant. De maatschappij verandert. Er zijn vele vormen van educatie en ontspanning. Verenigingen met religieuze achtergrond hebben last van de ontzuiling. Veertigers en vijftigers maken andere keuzes. Aantallen lopen terug. De gemiddelde leeftijd stijgt ieder jaar. Eind 2012 zijn nog 66 vrouwen lid. Tijdens de bijeenkomsten ligt het aantal op 30 tot 40 personen. Anderen zijn vaak door ouderdom niet in staat te komen. Gevolg is dat weinigen bereid zijn bestuurstaken op zich te nemen of dat ook niet meer kunnen. Zittende bestuursleden zitten al langer dan statutair toege-staan. De vraag doemt op: Hoe doorgaan of stoppen? Tijdens een bijeenkomst wordt de leden een mening gevraagd en 90% is van mening dat doorgaan niet mogelijk is. Dus stoppen. Het bestuur zet de procedure in werking: De laatste samenkomst is december 2013.

Presidentes in de geschiedenis van de Zelhemse NCVB/Passage

1936 A.A.J. Mondt-Lovink 1975 Jansma-Ritzema

1937 D.H. Gerritsen-Goettsch 1981 P.H.Roemers-Langeweg

1948 F.A. Wiersma-van de Bosch 1987 G.Th.Legters-Jolink

1951 B.R. Rijpstra-De PLanque 1992 H.J.ten Brinke-Starink

1962 Smeenk-Elgersma 1995 A. Maalderink-Reindsen

hiaat notulen 1966/1971 2001 R. Menkhorst-Hilferink

1971 J. Kuijpers-Sepers 2007 G.ThLegters-Jolink

1971 A.E. Hennink-Baan tot de opheffing.

Archiefonderzoek, tekst en samenstelling boekje: Gerrit Rijsdorp

Het archief is overgedragen aan het Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem.
De tekst van het boekje aan de website van de Stichting Oud Zelhem.

 

Webstie opmaak: H.M. Somsen