Chr. L. Landbouwschool - Geschiedenis

 • Geschiedenis:  Christelijke Lagere Landbouwschool aan de  Hummeloseweg 14 (1931-1972)

  Opgericht op 20 maart 1925
  Bron: Geschiedenis van de CBTB.
  Sloop van het gebouw in 1982.
  Artikel opmaak. H.M.Somsen.

   

  De eerste aanzet tot het lagere landbouwonderwijs voor zowel jongens als meisjes werd gegeven door de landbouwcursussen.
  In 1902 begonnen de heren A. te Gussinklo en G. Elzinga met landbouw die “s avonds werden gegeven in scholen en zomers in de zuivelfabriek “Erica”.
  Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde, bedrijfsleer, pluimveehouderij, kennis over paarden, koeien en varkens, voedingsleer, veeverloskunde etc.
  Hieruit bleek dat er veel behoefte was aan kennis over het runnen van een boerderij.
  In 1926 werd door de heer Th. Bakker, hoofd van de Chr. School ’t Loo, een Zelhemse afdeling van de Christelijke Boeren en Tuindersbond opgericht, met als doel te komen tot een Christelijke Lagere Landbouwschool.

   

  Na diverse vergaderingen in de verschillende Zelhemse buurtschappen besloot men tot de oprichting van de school.
  Nadat de grond was aangekocht, tekeningen gemaakt, kon er begonnen worden met de bouw.
  In de eerste notulen staat dat ruim 100 boeren aanwezig waren voor de oprichting in de Looschool. Vermeld staat in de notulen: "Wij moeten een opleiding hebben voor jonge boeren die niet alleen materialistisch denken, maar zich nauw verbonden en afhankelijk voelen van de Schepper".
  In de vele bestuursvergaderingen die volgden stond de oprichting van de school centraal. Mede met hulp van burgemeester Rijpstra, werden reizen naar Den Haag ondernomen. Van overheidswege kwam steeds het bericht dat wegens bezuinigingen geen geld beschikbaar was. Toch kwam eindelijk toestemming en kon 5 jaar na de oprichting van de afdeling de school starten met als eerste hoofd van de school dhr. J.B. Makkink.

  1 1933 landbouwschool1

  1933 De Chr, Lagere Landbouwschool aan de Hummeloseweg 

   

  De officiële opening van de Christelijke Lagere Landbouwschool was op maandag 5 januari 1931 om twee uur in de namiddag, zoals dit zo mooi in het notulenboekje staat.
  De openingsreceptie vond plaats in het Gebouw van Christelijke Belangen, dat gelegen is aan de “grintweg” naar Hummelo.
  Het bestuur van de nieuwe school bestond uit dhr. Th. Bakker, als voorzitter en hoofd van de Looschool en A.G. Geurkink, secretaris en gemeenteraadslid.
  Dhr. J.B. Makkink werd op die dag benoemd tot het hoofd van de nieuwe school die viel onder de C.B.T.B. afd. Zelhem.

  Vanuit de wijde omgeving kwamen de leerlingen zodat er in 1937 een parallelle afdeling begon.
  In de periode 1938 tot 1951 is in deze school ook de Chr. Lagere Landbouwhuishoudschool begonnen tot zij in 1951 op een naastgelegen terrein een eigen schoolgebouw kregen.

  De WO2 zorgde voor een krimp van het aantal leerlingen, die nu op de boerderij nodig waren omdat hun vaders en oudere broers in dienst moesten.
  Na de oorlog kwamen er in de omgeving meerdere scholen voor lager onderwijs bij en kozen veel boerenzonen voor de ambachtschool of een andere studierichting.
  De landbouwcursussen bleven het langst in de Halle Heide bestaan tot dat ook daar in 1954 een einde kwam.
  Het teruglopende aantal boeren en werknemers in de landbouw, had ook tot gevolg dat het leerlingen aantal van de school terug liep, zodat naar nieuwe wegen moest worden uitgezien. De mogelijkheden waren samenvoeging met scholen uit omliggende plaatsen, of door uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden binnen de school voor de leerlingen. In 1972 werd besloten voor samenvoeging met Doetinchem voor de A.B.T.B. waar ook de mogelijkheid was voor middelbaar onderwijs. Het leerlingaantal liep hierna sterk terug tot er in 1972 besloten werd tot opheffing van de school.

  De school werd eerst in gebruik genomen door de huishoudschool voor hun vierjarige opleiding, maar later is het pand verkocht aan accountantsbureau C.B.T.B. Het gebouw werd tijdelijk als dependance van de huishoudschool gebruikt tot de A.B.T.B. er in kwam en in 1982 liet slopen voor nieuwbouw.

   

   

   

   

Laatst aangepast op zaterdag 16 november 2019 10:23
Meer in deze categorie: « Chr. L. Landbouwschool 1925 - 1940