Wilhelmina Gerharda ( Tante Mies) Oldenhave

Bron:   Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
Naam:  Wilhelmina Gerharda Oldenhave    
Roepnaam/ bijnaam:  Tante Mies    
Geboorteplaats  Zelhem Datum:  20-11-1869
Overleden te:   Eibergen Datum:  17-01-1955
Vader:  Derk Oldenhave Moeder:  Derkje Wilhelmina Lebbink
       
Heeft gewoond aan:  Smidsstraat 28    
Beroep:  Winkelierster    
       

 

oldenhave2Wilhelmina Gerharda (Tante Mies) Oldenhave. Foto van mevr. J. Knaake

 

Wilhelmina Gerharda Oldenhave was verbonden aan de Vereniging tot steun aan de voogdijkinderen, waarvoor zij veel zegenrijk werk verrichte. Daarnaast bewoog ze zich op het gebied van de alcoholbestrijding, de orde Goede Tempelieren,  I.O.G.T.
Lange tijd bespeelde ze ook het orgel in het kerkje van de Prot. Bond en ijverde ze voor de zondagschool, waardoor ze ook in het kerkelijk leven van de NPB een vooraanstaande plaats innam. Ook was ze druk in de bibliotheek van het Nut, die toen nog gevestigd was in de openbare school aan de Doetinchemseweg.

Uit het notulenboek van het Nut:
‘De eenige dame …’

De aanwezigheid van mej. W.G. Oldenhave (bekend als Tante Mies) in het eerste bestuur van het Nutsdepartement Zelhem is anno 1912 blijkbaar nogal opmerkelijk. Op de oprichtingsvergadering is sprake van drie vrouwelijke leden, die echter alle schitteren door afwezigheid. Op de huishoudelijke vergadering van 10 maart 1913 bij café Praastink verschijnt mej. Oldenhave echter als eerste vrouw daadwerkelijk ten tonele, tenslotte was ze (ondanks haar eerdere afwezigheid) als bestuurslid gekozen. In de notulen is het als volgt vastgelegd: ‘De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, inzonderheid richt hij het woord tot de eenige dame, Mej. Oldenhave, die het heeft aangedurfd, daar het te voorzien was, dat op deze vergadering geen vrouwelijke leden zouden komen, om toch ter vergadering te verschijnen en zoodoende blijk geeft hart voor de zaak te hebben, waardoor ze veel heeren tot voorbeeld kan strekken, om mee te werken aan het goede doel.’ Secretaris J.W. Stapel heeft er zijn mooiste volzin voor uit zijn pen geperst.

 oldenhave
Foto uit collectie H.M. Somsen

Overlijdensbericht in de krant:
In het ziekenhuis te Eibergen is op 85 jarige leeftijd overleden Mej. W.G. Oldenhave, in Zelhem en omgeving beter bekend onder de naam "tante Mies". In deze naam komt tot uiting de grote achting, die men in brede kring voor de persoon "tante Mies" koesterde en waardering die men had voor het werk, dat zij gedaan heeft vooral op sociaal gebied. Zij koesterde een grote liefde voor haar medemens en ontelbare malen heeft ze mensen, die in moeilijkheden verkeerden, de nodige hulp verschaft. Zij was verbonden aan de Ver. tot steun aan Voogdijkinderen, op welk terrein zij veel zegenrijke arbeid heeft verricht. Daarnaast bewoog zij zich op het gebied van alcoholbestrijding. Wat tante Mies tot haar hoge leeftijd voor vele ingezetenen van Zelhem en daarbuiten heeft betekend, laat zich moeilijk beschrijven. Nimmer werd tevergeefs een beroep gedaan op haar hulpvaardigheid en met zelfopofferende liefde heeft zij geholpen waar dit nodig was. Op 20 januari 1955 is zij in Zelhem begraven.

(Lees ook winkel Oldenhave)
smidsstraat26 5 
Links het postkantoor, rechts het huis van mevr. Bessem-Vos dan de kruidenierswinkel van Vos de opvolger van Oldenhave.
Op het bord aan de gevel staat : Geen alcohol bij snelverkeer.  Foto: coll. G.J. Bessem 
oldenhave1
 

 Foto uit collectie Remmelink.

oldenhave

Handtekening van mevr. Wilhelmina Gerharda Oldenhave

 

smidsstraat26 3

Het woonhuis Smidsstraat 26 van mevr. Bessem-Vos. Links mevr. Walkenhorst en rechts mevr. de Boer. In dit gedeelte woonde ook Mies Oldenhave
Foto: coll. Eef Oosterink.