Huidige adres:

 Piersonstraat 4

Bronnen:

Artikel door: Herman Jonas en Harry Somsen

Kadastrale kaart 1822 (L.C. Machen)
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen - kadaster en huisnummers

 

Over de Kerk:

 Kerkgebouw van den Nederlandse Protestantenbond
Oude straatnaam: Wiekenweg 2
Staat in: Het Dorp
Verbouwing(en): 1892: nieuwbouw
1967: nieuwbouw naast de oude kerk
2021: sloop leegstaand kerkgebouw, t.b.v. woningbouw
Kadaster 1822:  
Eigenaar: Gerbrand Hesselink, ontvanger
Woonplaats: Beltrum
Kadasternummer(s): N 1059 bouwland  

 

Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:
1829: bouwland
1892: Kerkgebouw van den Nederlandse Protestantenbond door Ds. C. Maas ingewijd op 4 september 1892
1901-1924: NPB-kerkgebouw
1925-1939: NPB-kerkgebouw
1940-1967: NPB-kerkgebouw,  oude kerkgebouw afgebroken 1968
1967-2012: Nieuw NPB kerkgebouw De Vlam naast het bestaande gebouw,
2012-2021: Voormalig kerkgebouw kortstondig als sportschool in gebruikt geweest, na 54 jaar en leegstand gesloopt om plaats te maken voor levensloop geschikte woningen.

 Op de vrijgekomen grond van de oude kerk in 1968 is een tuin gekomen.
De nieuwbouw van de kerk in 1967 is naar een ontwerp van de Zelhemse architect G.W. Lieverdink, die geinspireerd was door de bouw van de Jan Ligthartschool en een soortgelijke bouwconstruktie voor de N.P.B.kerk ontwierp.
 

NPB

4 september 1892.
Het Gebouw van den Nederlandse Protestantenbond door Ds. C. Maas ingewijd.

Foto van mevr. van der Poest Clement

1892
De notulen beginnen zo: "Op den 8sten Maart 1892 hield Ds. Brinkerink te Neede eene lezing in de Sociëteit te Zelhem voor de leden van de Afdeeling Doetinchem-Keppel-Zelhem van den Nederlandschen Protestantenbond, wonende te Zelhem".
Nadat deze rede met onverdeelde belangstelling was aangehoord en den Spreker door het Bestuurslid, den Heer J.C. Bouwmeester een hartelijk woord van dank was toegesproken, bracht de 'Commissie tot Stichting van een gebouw voor godsdienstprediking en godsdienstonderwijs' te Zelhem bij monde van den Heer G.J. Venderbosch verslag uit van hare werkzaamheden en deelde de resultaten daarvan mede. Uit dit verslag bleek dat aan vrijwillige bijdragen reeds was ontvangen de som van f 377 ,-. Vrijwillige bijdragen, toegezegd tot 't bedrag f 204,-. Voor 20 aandelen was ontvangen f 200,-.
De Heer Venderbosch meent, dat het doel, hetwelk de Commissie zich voor oogen stelde als bereikt kan worden beschouwd, zoodat ook hare taak is afgewerkt. De aanwezige leden zullen nu moeten besluiten wat er verder dient gedaan te worden. Na eenige bespreking werd op voorstel van den Heer G.J. Venderbosch met algemeene stemmen besloten zich los te maken van de Afdeeling Doetinchem-Keppel Zelhem en eene zelfstandige Afdeeling te stichten, genaamd" Afdeeling Zelhem" van den Nederlandsche Protestantenbond.
Terstond werden hierna de Bestuursleden voor de Afdeling Zelhem gekozen. Met groote meerderheid van stemmen werden gekozen de Heeren D. Oldenhave, H.A. Bruggink en G.J. Venderbosch. Deze Heeren verklaarden zich de keuze te laten welgevallen, terwijl de Vergadering hen machtigde onder elkander de functies naar welgevallen te verdeelen.
Hierna werd de lijst van de te Zelhem woonachtige leden ter tafel gebracht, waaruit bleek, dat als leden van de Afdeeling Zelhem zijn toegetreden de navolgende personen: H.A. Bruggink, D. Oldenhave, G.J. Venderbosch, J.M. Praastink, R.N.J. Massink, J.C. Bouwmeester, G. Bussink, E.W. Venderbosch, G. Buursink, J. Gijsweenink, D. Berendsen, H.E. Knaake, D.E. Massink, G. Klumper, G.J. Huiskes, D.J. Obelink, W. Bussink, J. Radstake, D.J. Wolsink, J. Bussink, H.J. Eelderink, H. Massen, E.J. Woolschot, K.G. Rooijakker, G.J. Perebolte, E. Wentink.
Op voorstel van den Heer G.J. Venderbosch werd nu besloten over te gaan tot het houden van de Eerste Vergadering van de Afdeeling Zelhem van den Nederlandschen Protestantenbond.
De heer G.J. Venderbosch fungeert als Voorzitter en opent de Vergadering. Tegenwoordig zijn 17 leden en de Heer G.J. Horsting uit Doetinchem.

1. De Voorzitter zegt, dat het hem zeer aangenaam is aan de Bestuurstafel den Heer G.J. Horsting Gzn., lid van het Bestuur van de Afdeeling DoetinchemKeppel te zien en wijst er op dat deze, onze 'Moeder-afdeeling' , sedert jaren veel voor Zelhem heeft gedaan en vooral met betrekking tot het godsdienstonderwijs de geestverwanten alhier steeds financieel heeft gesteund. Nu zooeven is besloten dat Zelhem als eene zelfstandige afdeeling zal optreden, past een woord van dank en aan het Bestuur en aan de leden te Doetinchem en Keppel.
Mocht de Heer Horsting de tolk dezer Vergadering willen zijn en zijnen medeleden den hartelijken dank betuigen voor hunne betoonde welwillendheid en hunnen steun en hun tevens willen verzekeren, dat 'Zelhem' ten allen tijde zal trachten te toonen, dat men er niet tevergeefs heeft gewerkt.
De Heer Horsting zegt volgaarne bereid te zijn aan het verzoek van den Voorzitter te voldoen en spreekt den oprechten wensch uit, dat het de jeugdige Afdeeling Zelhem steeds in alle opzichten wel moge gaan en dat zij de moeilijkheden welke zij aanvankelijk nog zeker zal aantreffen op haren weg, flink moge te boven komen.
Hij geeft de verzekering, dat, evenmin als eene rechtgeaarde Moeder haar kind uit het oog verliest als het voor het eerst zijne schreden zelfstandig op den levensweg zet, de Afdeeling Doetinchem-Keppel zal ophouden belang te stellen in het streven en werken der heden te Zelhem opgerichte Afdeeling van den Ned. Protestantenbond.

2. De Voorzitter verzoekt machtiging voor het Bestuur om met betrekking tot den voorgenomen bouw van een eigen lokaal de noodige stappen te mogen doen om de voorloopige plannen, begrooting enz. in gereedheid te doen brengen. Deze machtiging wordt bij acclamatie verleend.

3. Hierna wenscht de Voorzitter dat aan het Bestuur een tweetal leden worden toegevoegd om het Bestuur voor te lichten en te controleeren bij den aanstaanden bouw van het lokaal. De Vergadering zich met dien wensch kunnende vereenigen, benoemt tot leden van de commissie van controle bij den bouw de heeren G. Buursink en G.J. Perebolte. Genoemde heeren nemen welwillend deze benoeming aan.

4. De Voorzitter stelt namens het Bestuur voor aan H.M. de Koningin-Regentes
rechtspersoonlijkheid te vragen voor de Afdeeling Zelhem van den Nederlandschen Protestantenbond en nog in deze Vergadering de Statuten voor de Afdeeling Zelhem vast te stellen.
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen en daarna worden mede met eenparige stemmen vastgesteld de navolgende Statuten der Vereeniging Af
deeling Zelhem van den Nederlandschen Protestantenbond"

27 maart 1892. Tweede Vergadering.
Leden zijn van oordeel, dat de kosten van het te stichten gebouw te hoog oplopen en dat het inwendige van het gebouw een wijziging behoeft. De heren Bruggink en Buursink wordt opgedragen in nader overleg te treden met de heer Ovink, architect te Doetinchem.
9 april 1892. Een 8-talleden zijn mondeling uitgenodigd om naar aanleiding van eener missive van den Minister van Justitie eene kleine wijziging aan te brengen in de statuten en wel wat betreft de tijd, waarvoor rechtspersoonlijkheid is aangevraagd. Met algemene stemmen wordt besloten erin toe te stemmen, dat de vereniging is opgericht voor de tijd van twaalf jaar en zes maanden.
De heer Buursink deelt mede dat de heer D. Oldenhave bereid is gratis een geschikt bouwterrein af te staan achter de tuin van de heer M.L. Ermeling.

22 april 1892. Aanbesteding gebouw door de architect bij D. Berendsen te Zelhem.
Hoogste inschrijver op de massa G.J. van Keulen te Borculo f 1949,28, laagste inschrijver J. Bel te Zelhem voor f 1815,-. Er was nog een lagere inschrijving van f 170,70, die bleek echter van onwaarde te zijn omdat eene vergissing had plaats gehad. Behoudens goedkeuring der leden werd het werk aan J. Bel te Zelhem in massa gegund.
Op deze dag werd ook bij Koninklijk Besluit No. 27 rechtspersoonlijkheid aan de vereniging verleend.

27 april 1892. Deze vergadering wordt gehouden bij A.J. Praastink en de heer D. Oldenhave deelt mede, dat hem bij informatie is gebleken, dat het met het oog op zijn minderjarIge kinderen voor de vereniging beter is, indien het bouwterrein door hem in erfpacht wordt afgestaan voor zoveel jaren als de wet toelaat, terwijl hij bij eventuele ontbinding der vereniging het gebouw voor f 1000,- wil overnemen.

26 mei 1892. Ledenvergadering in de Sociëteit. Bij het voorlezen van de notulen wordt opgemerkt, dat afgesproken was om bij eene advertentie prijsopgave en modellen van stoelen te vragen. De secretaris belooft 2;0 spoedig mogelijk voor de uitvoering hiervan te zullen zorgen. De contributie per lid wordt vastgesteld op f 0,50 per jaar. De Heer H.A. Bruggink wordt afgevaardigd naar de 22e Algemeene Vergadering in Kampen op 25 en 26 October. Ook wordt besloten lampen aan te schaffen en een zangkoor op te richten.

In 1894 staat in het verslag aan het hoofdbestuur vermeld, dat de afdelingen Varsseveld, Aalten, Dinxperlo en Zelhem hebben samengewerkt om de predikbeurten vervuld te krijgen. De reiskosten komen dan voor gezamenlijke rekening!

In 1895 schenken de heren H.A. Bruggink en D. Oldenhave hun 10 gekochte aandelen aan de afdeling en wordt besloten 30 à 40 ex. te bestellen van de brochure "De Nederlandsche Protestantenbond 1870 - 1895" en aan de leden uit te reiken. 

In 1896 vraagt de heer Bussink het woord en zegt dat het hem en vele leden wenschelijk voorkomt, dat in de winter bij volle maan in het Gebouw enkele samenkomsten worden gehouden om elkander eens op de hoogte te brengen van de gronden, waarop de moderne theologie steunt, enz. en vraagt daaromtrent het gevoelen der aanwezige leden. Hoewel enkelen beweren, dat zulke besprekingen weinig vruchten zullen dragen, als er geen der zake kundigen tegenwoordig zijn, vinden anderen, dat licht de proef eens is te nemen.

In 1897 wordt door de Heer A.G. Schepers (notaris) f 28,21 aan de vereeniging geschonken op voorwaarde dat dit bedrag wordt belegd bij de Rijkspostspaarbank.

In 1899 schenkt de heer G.J. Venderbosch de Bijbel op het Spreekgestoelte aan de afdeling Zelhem 'tot eene blijvende herinnering'. De heer D. Oldenhave stelt zich niet weder herbenoembaar voor het bestuur. De heer G. Bussink komt in zijn plaats.

 
1967 Nieuwbouw nieuw kerkgebouw naast het oude kerkgebouw.

Het oude gebouw deed dienst tot 1967 en was toen na 75 jaar in zo'n slechte staat dat besloten werd om ernaast een nieuw gebouw te laten bouwen. Het oude gebouw heeft gestaan op de plek waar van 1994 tot 2011 de kruidentuin gevestigd geweest is.

NPB nieuwbouw 1
De bouw van de nieuwe kerk in 1967 naar een ontwerp van G.W. Lieverdink uit Zelhem. Foto uit collectie van Harry Somsen.

NPB nieuwbouw 2
Het oude en nieuwe kerkgebouw naast elkaar. Foto uit collectie van Harry Somsen

NPB

Een modern kerkgebouw voor de N.P.B. Foto uit collectie Eef Oosterink

NPB

1968 De oude kerk is gesloopt en daarvoor kwam een tuin in de plaats.
Foto uit collectie Eef Oosterink

Piersonstraat 4 2010
Piersonstraat 4 in 2010 Foto Google

Eerste steen de vlam 2011 HS
De eerste steen van het nieuwe gebouw. Foto 2011 Harry Somsen.

interieur de Vlam 2011 HSInterieur van het kerkgebouw de Vlam in 2011 Foto: Harry Somsen

De kruidentuin uit 1989  afkomstig van de tuin bij de Zonnekamp, is in 1994 bij de NPBkerk de vlam gekomen en daar in 2011 na 17 jaar, overgeplaatst naar museum Smedekinck waar hij in 2012 is heropend.

kruidentuin bij de Vlam 2011 HS 2011 Kruidentuin in het laatste jaar bij het NPB gebouw de Vlam.
Foto: Harry Somsen

kruidentuin naast de NPB 2011 HS2011 Kruidentuin in het laatste jaar naast het NPB gebouw de Vlam.
Foto: Harry Somsen

Bord het Zunnehofken
2011 Bord 't Zunnehöfken aan de achtergevel van het gebouw de Vlam.
Foto: Harry Somsen

De nieuwe kerk is in 2011 aan de erediensten onttrokken en is sindsdien geen kerkgebouw meer. Daarna is het verkocht.

De leden van de kerk zijn binnen de classis bij Varsseveld gekomen. Een deel van de kerkleden hebben zich aangesloten bij de NPB kerk kerk aan de Banninkstraat in Hengelo.
Wandkleed
Een kunstwerk door de kerkleden gemaakt is bij bij museum Smedekinck ondergebracht evenals een paar schilderijen van het oude kerkgebouw.
Foto 2012 : Harry Somsen

Schilderij van de kerk 1 Jan Abbink
Schilderij van het oude kerkgebouw gemaakt door Jan Abbink.
Foto 2011: Harry Somsen

Schilderij NPB kerk door Bellert

Schilderij oude kerkgebouw gemaakt door Evert Bellert.
Foto 2011: Harry Somsen