Ds. Theodorus Rumphius    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk  Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
       
Naam:  Theodorus Rumphius    
 In functie:  1611 - 1620    
       
 Overleden te:  Eibergen  Datum:  1652
       
Heeft gewoond aan:  pastorie-wheeme Koestraat 1 
 nu Burgem. Rijpstrastraat
   

 

Uit een request van Zelhems toenmalige predikant, zich hier Rutgerus Hensbergh noemend, d.d. 16 juli 1600, ingediend bij het Hof van Gelre, om bemiddeling bij de inning van achterstallig tractement voor anderhalf jaar dienst, blijkt, dat deze vanwege oorlogsdreiging in 1598 zijn toevlucht had moeten nemen binnen de muren van Doetinchem en, toen deze stad in het najaar van 1598 in Spaanse handen raakte, vervolgens binnen Doesburg en Zutphen en tenslotte naar Holland vertrok.
* In 1603 werd ter classicale vergadering gemeld, dat de predikantsplaats te Zelhem nog steeds vacant was.
* Er stond inmiddels weer een predikant te Hengelo (G), maar deze werd ditzelfde jaar wegens het zich onttrekken aan een geloofsonderzoek ontzet.
* De ingezetenen van Zelhem verzochten de classis in 1604 om een predikant en kregen de belofte, dat in hun behoefte zou worden voorzien.
* Zelhems zorgen waren echter nog niet geweken in 1609.  De classis besloot in december van dat jaar een gedeputeerde te zenden naar de eerstkomende Landdag te Nijmegen, met het verzoek, "dat gagye geordineert werde voor eenen predicant te Sellum, ...", * waarna eindelijk in 1611 Theodorus Rumpius zijn intrede deed te Zelhem.
* Uit het bovenstaande blijkt, dat de Hervorming in Hengelo (G) en Zelhem slechts moeizaam vaste voet kreeg. Een vergelijking van predikantenlijsten doet vermoeden, dat na de waarneming van de dienst te Hengelo (G) in 1598 door de predikant te Zelhem de predikanten te Hengelo (G) op hun beurt de dienst te Zelhem waarnamen in de periode van 1602 tot de komst van ds. Rumpius. Sedertdien is Zelhem nooit meer zo lang zonder eigen predikant geweest.

Over Ds. Rumpius is een boek verschenen over zijn Hengelose periode en belevenissen.
https://www.oudhengelo.nl/index.php/boekenlijst/169-een-beerput-die-geen-doofpot-werd

Theodorus Rumphius
Door G. Rijsdorp.

Kandidaat-predikant Zelhem 1611-1620. Eibergen 1620-1652 en overleden in 1652. De classis Zutphen notuleert dat op 1 oktober 16103 Theodorus Rompius met goede attestaties voor de classis is verschenen en dat hij naar Zelhem zal gaan. Wel moet hij om de andere week naar Zutphen om bij de classis op voorstel van de H.H. Inspectoren een preek tot hun beoordeling te maken. Waar hij vandaan komt is niet vermeld. Eibergen beroept hem in 1620, zij het zonder kennisgeving aan de Classis, die hem desalniettemin op 18 juli 1620 benoemt tot predikant voor die gemeente.