Ds. Rutherus Hensbergh    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk Artikel door:   H. Jonas en H.M. Somsen
Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
 Naam:  Rutherus Hensbergh    
In functie:  1598 - 1599    
Overleden te:  Abbenbroek Datum:   1614
       
Heeft gewoond aan:  pastorie-wheeme Koestraat 1 
 nu Burgem. Rijpstrastraat
   
       

 

Ds. Hensberg, ook bekent onder de namen Rutgerus Henrici van Onna of Rutgerus Henskerus (zie Hengelo), is wegens oorlog dreiging weggevlucht.

Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen
8917 Missive van Ds. P. Gellius de Bouma aan het Hof over de betaling van het tractement van den gewezene predikant van Zelhem (Rutgerus Hensbergius) en van f 60,-, die Schr. nog moet hebben 
Datering 1599, maart 1

Uit een request van Zelhems toenmalige predikant, zich hier Rutgerus Hensbergh noemend, d.d. 16 juli 1600, ingediend bij het Hof van Gelre, om bemiddeling bij de inning van achterstallig tractement voor anderhalf jaar dienst, blijkt, dat deze vanwege oorlogsdreiging in 1598 zijn toevlucht had moeten nemen binnen de muren van Doetinchem en, toen deze stad in het najaar van 1598 in Spaanse handen raakte, vervolgens binnen Doesburg en Zutphen en tenslotte naar Holland vertrok.
* In 1603 werd ter classicale vergadering gemeld, dat de predikantsplaats te Zelhem nog steeds vacant was.
* Er stond inmiddels weer een predikant te Hengelo (G), maar deze werd ditzelfde jaar wegens het zich onttrekken aan een geloofsonderzoek ontzet.
* De ingezetenen van Zelhem verzochten de classis in 1604 om een predikant en kregen de belofte, dat in hun behoefte zou worden voorzien.
* Zelhems zorgen waren echter nog niet geweken in 1609.  De classis besloot in december van dat jaar een gedeputeerde te zenden naar de eerstkomende Landdag te Nijmegen, met het verzoek, "dat gagye geordineert werde voor eenen predicant te Sellum, ...", * waarna eindelijk in 1611 Theodorus Rumpius zijn intrede deed te Zelhem.
* Uit het bovenstaande blijkt, dat de Hervorming in Hengelo (G) en Zelhem slechts moeizaam vaste voet kreeg. Een vergelijking van predikantenlijsten doet vermoeden, dat na de waarneming van de dienst te Hengelo (G) in 1598 door de predikant te Zelhem de predikanten te Hengelo (G) op hun beurt de dienst te Zelhem waarnamen in de periode van 1602 tot de komst van ds. Rumpius. Sedertdien is Zelhem nooit meer zo lang zonder eigen predikant geweest.

 

Rutgerus Hensbergh
Door G. Rijsdorp.

Ook wel Rutgerus Henrici van Onna of Rutgerus Henskerus geheten (zie Hengelo). Kandidaat-predikant te Hengelo en Zelhem 1598 - 1599. Predikant Abbenbroek 1599-1614. Overleden 1614. Rutgerus moet tijdens de classis van 1598 het vicarium van Sellem beloven sijn concubine te echten.

ds. Hensberg schrijft over zijn vlucht uit de Achterhoek.

Rutgerus, dan predikant in Abbenbroek onder Rotterdam, schrijft op 16 juli 1600 een rekest aan het Hof van Gelderland, waarin hij memoreert in 1598/99 voor driekwart jaar predikant in Zelhem te zijn geweest en dat hij vanwege de oorlogsdreiging zijn toevlucht moest zoeken in Doetinchem, vervolgens in Doesburg en Zutphen en dat hij vandaar naar Rotterdam is getrokken. Hij is daardoor in grote armoede gekomen omdat hij ook over de tijd dat hij Zelhem diende geen inkomsten uit de vicarie heeft gehad en hij vraagt het Hof te bemiddelen. (Met vicarie wordt hier de rentmeester Geestelijke Goederen bedoeld, die de traktementen uitbetaalt).


Brief Hensberg Brief van Ds. Hensberg uit 12 eeuwen Lambertikerk.