Brunsveldweg 1

Brunsveldweg 1 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Brunsveldweg 1

 • Over het pand Boerderij De Reugebrink
 • Huidige benaming

   

  Boerderij: Reugebrink 
  Huidig adres: Brunsveldweg 1
  Oudste vermelding: 1541
  Oude benaming boerderij: Roegebrinck (1616-1618)
  Roghebrinck (1629)
  Rogenbrinck
  Roegenbrinck
  Ruegebrinck
  Ruegebrink
  Reugebrink (1829)
  Oude straatnaam: Weg van Brunsveld naar Zelhem (1829)
  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1
  Broodlevering: rust de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink
 • Huidig adres Brunsveldweg 1
 • Staat in Heidenhoek
 • Verbouwing(en) Nieuwbouw ca. 1930
 • Eigenaar Ds. Derk Huender, predikant
 • Woonplaats Zilvold ( Silvolde)
 • Kadasternummer(s)
  N 650 bouwland
  N 651 bouwland
  N 652 hout
  N 653 uitweg als heide
  N 654 schuur en erf
  N 656 huis en erf
  N 657 bouwland (Hof de laegen)
  N 658 hakhout
  N 663 hakhout
  N 664 onbebouwde grond
  N 665 bouwland
  N 666 hakhout


  Kad. verzamelkaart 1822 uitsnede ReugebrinkVerzamelkaart 1822 uitsnede Reugebrink.
  kaart zelhem2 uitsnede Reugebrink
  Verzamelkaart uitsnede met Reugebrink en Klaapsink.

   

 • (E)igenaars - (P)achters
   

  (E)

  1822 :Ds. Derk Huender
  1869-1873: Arnold Johan Praastink Landbouwer/kastelein te Zelhem.
  1873-0000: Gart Jan Berendsen (aanname)

  (P)

  1860-1873: G.J. Hilferink en D.J. Hilferink

    
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
     
  1829:  82-82

  Evert Boenink en Garritjen Ellenkamp. 

  1840-1847: 82-82 E. Boenink en G. Ellenkamp.
  1848-1850: 82-B5 E. Boenink en G. Ellenkamp.
  1851-1860: B5 E. Boenink en G. Ellenkamp.
    B5-B6 Harmanus Looman 1839 getr. met Garretjen Teerink.
  1861-1870: B6 Gart Jan Hilferink † 1870 en Jenneken Berendsen, komen van Brissenstraat (Stationstraat 5a)
    B6nk- --- E. Boenink en G.Ellenkamp vertr. naar huis E8.
    B6nk- --- H. Looman en G.Teerink vertr.1863 naar huis E8.
  1871-1880: B6- --- wed. J. Berendsen (van J. Hilferink) vertr. naar huis E17.
    B6 Reugebrink zn. Derk Jan Hilferink tr. 1871 met Aleida Regelink vertr. naar huis E17. Velswijk.
    B6-B6 Gart Jan Berendsen en Hendrika Til.
  1881-1900: B6 G.J. Berendsen en H.Til †  1891.
    B6 G.J. Berendsen en 2e vr. wed. Anna Gerharda Gardina Priesterink (van Jan Jolink). 
  1901-1924: B6 G.J. Berendsen † 1908 en A.G.G. Priesterink † 1901.
    B6-B13 Bernard Hendrik Berendsen tr. 1901 met Anna Gerdina Hols.
  1925-1939: B13-B24 B.H. Berendsen en A.G. Hols.
    B13-B24 Hendrik Berendsen tr. 1938 met Lina Berendina Westerveld.
  1940-1964: B24 H. Berendsen en L.B. Westerveld
  1965-2007: Brunsveldweg 1  H. Berendsen en L.B. Westerveld
  2007-0000:  Brunsveldweg 1 P. Kuiperij.
       

   

 • Veldnamen

  Boerderij en veldnamen in Zelhem, blz. 100, kaart 24/3
  Reugebrink (boerderij)
  Reugenbrink (bouwland/weiland)
  Hof de laegen (= de Laegen Hof, zuid van de boerderij) (kadaster)

 • Opmerking

  Kadasternummers bij overdracht op 10 febr. 1869 aan Arnold Johan Praastink Landbouwer/kastelein te Zelhem.

  N 650 bouwland
  N 651 bouwland
  N 652 hout
  N 653 uitweg als heide
  N 654 schuur en erf
  N 656 huis en erf
  N 657 bouwland (Hof de laegen)
  N 658 hakhout
  N 663 hakhout
  N 664 onbebouwde grond
  N 665 bouwland
  N 666 hakhout
  N 667 bouwland , acht en veertig roeden en 10 L
  N 668  hout. 3 roede 60 L
  N 671 bouwland 22 roede en 40 L
  N 674 bouwland 11 roede 90 L
  N 1370 Hakhout 5 roede
  N 1372 onbebouwde grond 12 roede en 60 L
  N 1518 bouwland 33 roede en 70 L


  B. stuk : de Krimphoek genaamd gelegen naast voorlegen bouwplaats bekend bij gemeente Zelhem
  Sectie G 105 dennenbos 7 bunder en 49 roeden.

  Johanna Everdina Wicherdink weduwe van Arnold Johan Praastink Landbouwer/kastelein te Zelhem en haar deels minderjarige kinderen vragen de openbare verkoop aan, bij de Rechtbank in Zutphen op 25 juni 1873. De hypotheek ingeschreven 16 ferbruari 1869 deel 82, No. 74, wordt in december 1873 nietig verklaard en doorhaling. 

  De geldschieter was den Hoog Welgeboren Heer Arend, Baron van Westerholt wonende op Hackfort in Vorden.

  *****************************************************

   
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:  76-10-8

  2-10-0
  Roegebrinck. Jonker Schaep
  Huys ende hof 2 sch. boulant
  9 mlr 3e gerve Beswaer afgetrocken
  blijft 4 koeweydens slecht lant
  1 vercken of 3dlr end pontschattinge
  1 voeder torf 4 hoender
  Beswaer 4½ sch. Rogge 3 sch Boeckweit an Juffr. Carvenheim
  2 sch. Bockwet an Marquerinck
  De uitganck half de eygenaer ende half de bouman vrijgelt

   

   
  Verband van de goederen Ruegebrink, Claepsink, en schepel-thiend voor
  een somma van 5000 Carol. gulden, door de welgeboren Wilh. Schaap en
  desselfs eheliefste vrouw Louisa van Brakel aan d’welgeboren heer en vrouw
  Van der Heijden 22 aug. 1693  reg. 1 sept. 1697

  Opdragt vant erve Roegebrink met alle desselfs ap- en dependentiën, regt
  en geregtigheden, door dhr. Alb. Lod. Schaep q.q. aen dhr.
  van der Heijden tot Meijnerswijk 10 nov. 1703

  Opdracht van ’t erve Reugebrink, door den gevolmachtigde van den heer
  J.E. van der Heijden tot Baak aan deszelfs oudsten zoon den heer J.H.A.
  van der Heijden tot Luijnshorst en Oud Kell 8 sept. 1789

   Plattegrond Sikke PostmaKaart van Zelhem met informatie van Sikke Postma. 

  ORA Landdrostambt Zutphen transcriptie Sikke Postma.

  KOMEN EN GAAN VAN MILITAIREN IN EN UIT DE VESTINGSTAD DOESBURG VAN 19 APRIL 1579 TOT 31 SEPTEMBER 1810 VOLGENS HET ‘BOEK VAN STATUTEN EN RESOLUTIËN’ EN AANGEVULD MET VERSPREIDE GEGEVENS IN HET OUD-ARCHIEF DER GEMEENTE DOESBURG

  Den 3en November 1666 is met behoorlick patente uijt dese stadt vertrocken de compagnie van de Heer Capitain Willem Schaep naer de provincie van Stadt en Landen.

  ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 672

  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen

  Tafel Zelhem, Miscellanea - Periode 1696-1805

  Fotonummers 0239 tot en met 0337

  Verband van de goederen Roebelink en de Claapsink, voor een capitaal van

  2000 gulden door d’hoogedelgeboren heer Wilhem Schaap en desselfs

  eheliefste vrouw Louisa van Brakel, alsmede juffr. Anna Maria Schaap, aan

  d’welgeboren Diederig Arnold, Geertruijd en Henderijn gebroederen ende

  gesusteren van Zweeten 3 dec. 1670

  reg. 1 sept. 1697

  Verband van de goederen Ruegebrink, Claepsink, en schepel-thiend voor

  een somma van 5000 Carol. gulden, door de welgeboren Wilh. Schaap en

  desselfs eheliefste vrouw Louisa van Brakel aan d’welgeboren heer en vrouw

  Van der Heijden 22 aug. 1693

  reg. 1 sept. 1697

  Verband van het goed Holtink neffens het goed Serbelink, onder Hengelo,

  met alle desselfs landerijen, holtgewas, regten

  Foto 0248

  [vervolg van foto 0247]

  en geregtigheden, voor eene somma van 6000 gulden door de heere Wilhelm

  Schaep, commandeur der stadt Arnhem en vrouw Louijsa van Braekel sijn

  welgeboren eheliefste an dhr. Wijnand Everwijn 8 feb. 1693

  den 10 nov. 1703 dit verband gecedeert an dhr. van der Heijden gelijk breder

  op voorsegden dito te sien. Geregistreert den 3 jan. 1702.

  Verband van alle d´ongereede goederen soo als deselve ten prothocolle bekend

  staan, voor een somma van 2500 Carol. gulden, door d’lt.coll. Wilhelm Schaap

  aan juffr. Judith Cremer weduwe van wijlen Isaäk Sluiter 3 dec. 1696

  [Aan] ’t selve capitaal zijn nog [...] perceelen verbonden, soo [...] van Hengel

  en Hum[mel ...] op 3 dec. 1696. Geroijeert 6 feb. 1710.

  Arrest aan den halven thiende of thiend-recht selver, uijt de erven en

  goederen Coning, Balzenbroek, Vels, Zeelvalkink, Vendrink, Rogebrink,

  Wetink, Willink, Luikink, Aalderink, Cessink, en Cathorts in Zelhem, en

  Fokkink in Hengelo gelegen, van dr. Heuvel, fiscaal tot ’s Heerenberge,

  geheven en getrokken wordende voor een somma van 335 gulden, door

  Engelb. Crabbenborg, richter tot Zelhem 15 dec. 1698

  reg. 15 dec. 1698

  Peindinge aan de goederen Serbelink, Huetink, Ruegebrink, en Claapsink,

  voor een capitale somma van 2500 gulden, uijt twee jaaren achterstandigen

  interesse, ad 4 per cento, door juffr. Judith Cremer, weduwe van wijlen dhr.

  Isaak Sluiter, in leven rentmeester en raad der stad Wesel 9 jan. 1699

  reg. 9 jan. 1699

  N. het regt van hypothecatie van desen is over gegeven an de ritmr. Benthum

  Verband van de goederen Serbeling, Houting, Claapsing, Robering, en den

  schepel thiend voor de somma van 18000 gulden, d´ lt.coll. Wilhem Schaap

  en desselfs eheliefste aan de hoogwelgeboren vrouw van Wede 21 mrt. 1698

  reg. 21 mrt. 1698. vid. renuntiatie van dit verband op 10 nov. 1703.

  Opdragt vant erve Roegebrink met alle desselfs ap- en dependentiën, regt

  en geregtigheden, door dhr. Alb. Lod. Schaep q.q. aen dhr.

  van der Heijden tot Meijnerswijk 10 nov. 1703

  Opdragt vant erve Houtink, met alle desselfs ap- en dependentiën, regt en

  geregtigheden, door dhr. Alb. Lod. Schaep q.q. aen dhr. van der Heijden 10 nov. 1703

  Opdragt vant erve Klaapsink, met alle desselfs ap- en dependentiën, regt en

  geregtigheden, door dhr. Alb. Lod. Schaep als volmagtiger van sijn vrouw,

  moeder en moeij, an dhr. van der Heijden tot Meijnerswijk 10 nov. 1703

  Opdragt van den Brabexen en Allersen schepel en smallen thiend soo jaerlix

  respe[ctievelijk] op den 25 jan. en 17 sept. verschijnen, door dhr. Alb. Lod.

  Schaep q.q., an dhr. v.d. Heijden 10 nov. 1703

  Opdracht van ’t erve Reugebrink, door den gevolmachtigde van den heer

  J.E. van der Heijden tot Baak aan deszelfs oudsten zoon den heer J.H.A.

  van der Heijden tot Luijnshorst en Oud Kell 8 sept. 1789

  ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 672

  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen

  Tafel Zelhem, buurtschap Heidenhoek - Periode 1696-1805

  07-02-1804: gesubstitueerde volmachtigers van J.E.C. van den Heijden tot Baak weduwnaar

  van G.M.A. van Hertefeld en zoon J.H.A. van den Heijden en vrouw B.L.D.

  van Daell en zoon W.J. van den Heijden aan de oud-predicant G. Boelen.

  Opdracht: van het Erve en Goed Reugebrink cum appertinentus.

  Conform Oosterwijk.

  ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 673 Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen Tafel richterambt Hummelo - Periode 1696-1805

  23 juni 1703 Opdragt van het erve en goet Holthuijsen met huijs, bergen, schoppen, holtgewassen door de hr Albert Lodewijk Schaep als volmr van sijn vrouw moeder Louisa van Braekel, weduwe erfuijtersche en boedelhoudersche van wijlen de hr lieutn: col: en comandeur Schaep an de hoogwgeb heer Jacob Derk van Heekeren, heer tot Enghuijsen en Barlham desselfs eheliefste en haren erven, als mede 23 juni 1703 Opdragt van het erve Greffelickheim met huijs, schaepschot, bergen, schoppen en houtgewassen neffens alle ap en dependentiën in specie den Veenhuijscamp, de Voorde, de Kleine Bijl en Rouwenoortsstuckje, neffens een weijdje, en een dreefjen lands voorts het goet Wissink, bestaende in baw en weijdeland, den Winkel, leenroerig an die leencamer van de graef van Albemarle, den Vrijdaegscloot, soo baw – weijdeland als boomgaerd den Hiltenhorst sijnde bawland, met het regt van een huijs, plaets schaepdrift en verdere ap en dependentiën door de hr Alb: Lod: Schaep en in sijn qualiteit voorss: an Henricus Danen en Bartjen ten Venhuisen ehel: en haeren erven

  10 november 1703 Opdragt vant Ludgersslag sijnde weijdeland door de hr Alb: Lod: Schaep als volmr van sijn vr: moeder en moeij an de hr v.d. Heijden tot Meijnerwik

  Leenregister Zutphen

  Wolter S c h a e p bij transport Bernts voorn, ontfengt een goet goheiten

  Swavinck, in der graoffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel,

  in der buyrschap opt Goy gelogen, tot Zutphenschen rechten,

  17 Junü 1575.

  Idem crigt een maent uut.stel, 16 Oct. 1581.

  Gerhard Schaop, doctor, Woltors soon, crigt J/2 Jaer uitstel, 5 Maii 1598.

  Die kindren Wolters voorn, crigen noch 4 maenden nutstel, 14 Sept. 1603.

  Albert Schaep na dode sijnes vaders Wolters voorn, bij brodorscheiding

  met het goet Swavinck als een eerst angecoft leen beleent, 8

  Nov. 1605.

  Wolter Schaep, erve sijnes broders Alberts, beleent, 4 Nov. 1616.

  Wolter Schaep, onmundig, ervo sgnes vaders Wolters, beleent deur sjjnen

  hulder ende ueve Albert Schaep, 28 Junü 1619.

  Engel B l o e m e n d a e l ende Maria van Bon bij transport Wolters

  Schaep beleent, 5 Meert 1647.

  Daniel van Bloemendaol, erve stjnes vaders Engels, heieent, 22 Nov. 1666.

  Verder zijn de beleeningon gelijk aan die sub 102 § l, behalve

  dat hier nog volgt:

  Gerrit Jan L ij s e n en Johanna D Ü n n c w o l d laaten registreren een

  gerigtelijk transport van dit leen, door C. A. D. E x a 11 o d'A l m a r a s

  pro se et sociis 1) 26 Febr. 1801 gedaan, en uyt hoofde van dien

  dit leen ten hunner naamen overteekenen, 13 April 1801.

  Bronnen 

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering), blz 10 (1598, Jan Roegebrinck, belastingplichtige), blz 41 (1610, Rogenbrinck, één der verantwoordelijken voor de reparatie van het Schultenhek tussen Rogenbrinck en Barinck), blz 47 (1611, Rogebrinck; klacht van de vorsters dat het hek nog niet is gerepareerd), blz 48 (1611, Rogebrinck, boete voor absentie bij Jaarholting), blz 51 (1612, Jan Rogenbrinck; wil het hek niet repareren), blz 63 (1615, Arent Rogebrinck, ongeoorloofde activiteiten op de Stockmate), blz 80 (1620, Ruegebrinck; gerechtigd tot het houden van een kudde schapen, zomer en winter), blz 123 (1634, Roegebrinck, boete wegens het doen hoeden van een kudde schapen in de enk, tussen Petri en Lamberti), blz 130 (1634, Roegebrinck, betaling aan de schaters van “1 ricxdaler“), blz 169 (1645, Roegebrinck, boete wegens onbeleefde woordenwisseling tussen de bouwman en de schater), blz 183 (1648, Roegebrinck; klacht van de bouwman, via de eigenaar, over de bouwman op Nijenhuisinck; deze zou plaggen maaien bij Roegebrinck), blz 184 (1648, Roegebrinck, geschutte schapen), blz 185 (1649, Roegebrinck, boete wegens het ongeoorloofd hoeden van schapen in de enk), blz 189 (1650, Roegebrinck, Henrick Schaep belooft entréegeld in de Marke te zullen betalen), blz 192 (1652, Roegebrinck; Jr. Henrick Schaep vindt dat hij niet hoeft te betalen, daar zijn zus Juffr. Schaep, eigenaresse is geworden), blz 196 (1653, Roegebrinck, boete wegens het ongeoorloofd hoeden van vee in de enk), blz 215 (1661, Roegebrinck, Joffer Schaep absent bij Jaarholting), blz 226 (1664, Roogebrinck, boete wegens het hoeden van schapen in de enk), blz 229 (1665, Reugebrinck, boete wegens absentie bij Jaarholting voor Joffer Schaep) , blz 234 (1668, Roegebrinck, boete voor de bouwman, wegens het ongeoorloofd hoeden van schapen in de enk), blz 236 (1669, Roegebrinck, Juffer Schaep, absent bij Jaarholting) , blz 238 (1671, Rogebrinck, idem)
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 17 (verponding), blz 72 (afdracht aan Juffr van Carvenheim tot Hengel, wegens Schepel thient in Zelhem), blz 75 (afdracht aan Marquerinck)
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 64, blz. 100, kaart 24/3
  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem
   (1998), blz. 100, kaart 24/3
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   

   

   
Pagina 1 van 2