Jaaltinkweg 5

Jaaltinkweg 5 - Gegevens

Jaaltinkweg 5

 • Huidige benaming

  Hummelink

  Huidig adres: Jaaltinkweg 5
  Oudste vermelding: 1379
  Oude benaming boerderij:
  Hummeldinck
  Erf tot Hemmekingh
  Hummelinck (1616-1618)
  Hummelink (1553,1643,1829)


  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke:
  1 waar (1553, 1643)
  1 stem (1810, 1820, 1822, 1858)
  Broodlevering: rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite

 • Huidig adres Jaaltinkweg 5
 • Staat in Velswijk
 • Verbouwing(en) 1909 (muuranker)
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar De erven van Jan Hendrik Nieuwenhuis, koopman
 • Woonplaats Zutphen
 • Kadasternummer(s)

   

  L 1047 heide
  L 1048 hakhout
  L 1049 heide
  L 1050 bouwland
  L 1051 weiland
  L 1052 tuin L 1053 weiland
  L 1054 huis en erf
  L 1055 bouwland
  L 1074 bouwland
  L 1075 heide
  L 1077 bouwland

   

  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

  2022 Luchtfoto2022 Luchtfoto Google

 • (E)igenaars - (P)achters

  (E) 1379: Arent Hummeldinck
  (E) 1398: Wolter van Holte (later Wolter Hemmekink)
  (E) 1438: Derck Heyinck
  (E) 1442: Claas Heydinck
  (E) 1465: Johan Hummeldinck
  (E) 1536: Gertrud Heydincks
  (E) 1537: Johan Kreyvenger
  (E) 1545: Alijt Kreyfengers
  (E) 1560: Johan Kreyenfengers
  (E) 1561: Aloff Kreyfenger
  (E) 1576: Johan Kreyfenger
  (P) 1598: Jurrian Hummelinck(Markeboek ZHM)

  (P) 1616-1629: Jan (Johan) Hummelinck (Markeboek ZHM)
  (E) 1617: Gertrud van Eymeren
  (E) 1631: Johanna Kreyvengers
  (E) 1637: Carl Busser
  (E) 1646: Busser ende Dr Abbinck (Kreynck)
  (E) 1652: Diderick Busscher
  (E) 1668: Derck Busscher
  (E) 1675: Johanna van Luyck
  (E) 1692: Berent in de Betuwe
  (E) 1692: Jan ter Beeck
  (E) 1696: Johan Georg van Lamsweerde en Agatha Huigens

  (P) Ca 1700: Carel Borkens (alias Hummelink) / Willemken Dimmendaal (Kwartierstaat H.M. Jansen) (Genealogie Weetink)
  (E) 1726: Hermen Hendrick van Lamsweerde
  (E) 1744: De Hr. Secretaris Lamsweerde (Markeboek)
  (E) 1754: Paul Reinier van Vinceler van Lamzweerde
  (E) 1783: Maria Gerhardina van Lamzweerde
  (E) 1820: de Heer Frerik Storik (blijkt later (1822) F. Stork te zijn)
  (E) 1822: Jan Hendrik Nieuwenhuis (Kadaster)
  (E) 1829: J.H. Nieuwenhuis (Markeboek)
  (P) 1834: Hendrik Wetink (Hendricus Weetink 1785, e.v. Cristina Hummelink 1789)
  (E) 1846-1847: G.L. Bonnenbarg (Markeboek)
  (E) 1921: D.J. Jolink

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829:  225   wednr Jan Hummelink.
   Hendricus Wetink en Christina Hummelink.
  1840-1847:  225  H. Weetink en C. Hummelink.
  1848-1850:  225-E126   H. Weetink en C.Hummelink †1850.
  1851-1860:  E126-E 140  wednr Henricus Weetink
  1861-1870: E140-E24- --   wednr H. Weetink †1865.
  1861-1870: -- -E24- --   zn. Jan Willem Weetink tr. 1865 met Johanna Kaal.
  1871-1880:  E24-E19---  J. W. Weetink en  J. Kaal.vertr. 1873 naar Wehl.
  1871-1880:  E24  Everhardus Mullink jr.(komt van E146 Hammink) en Alberdina Willemina   Beunk (komt van Steenderen)
  1881-1900:  E24-E19 - --     E.Mullink en A.W.Beunk vertr. naar Didam
  1881-1900: E19   Willem Sadrinus Jolink en Aaltjen Termaat
  1901-1924:  E19-E-19  W.S.Jolink en A.Termaat vertr.
  1901-1924:    Derk Jan Jolink tr.1909 met Harmina Looman
  1925-1939: E19-19-E22    D. J. Jolink en  H. Looman
  1940-1964: E22   D. J. Jolink †1946 en  H. Looman †1982 
  1965-0000: Jaaltinkweg 3   Zn. Herman Jolink en Johanna Dimmendaal gaan wonen op   Jaaltinkweg 3
  1965-1995: Jaaltinkweg 5   Zn. Derk Jolink. †1995
  1995-0000: Jaaltinkweg 5  A.P. Michels

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 51 en blz 85, 09/6

  Hummelink
  de Kamp
  Kattenkolk
  Mullenhoek

 • Opmerking

   

  Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen

  ‘t Goet to Hummeldinck, gelegen in den kerspel van Zelem, in der buyrschap van Velswijck, tot een Zutphensch leen erkent bij Arent Hummeldinck, anno 1379.

  Wolter van Holte die jonge, Derichs soon, deur Simon van Holte ontfengt alsulck erve ende goet, in den kerspel van Zelem gelegen, tot eenen Zutphenschen leene, a°. 1398.

  Idem ontfinck alle alsulck recht, als hem van sijnen olderen angecommen is van den have tot Hemmekingh, dat sijn mannen ende ander parcelen daerto gehorende, als dat gelegen is in den kerspel van Zelem, anno 1405.

  Idem 1) ontfinck 't goet Hommeldinck, in den kerspel van Zelem met allen sijnen tobehoren gelegen, tot eenen pondigen leene ten Zutphenschen rechte, a°. 1412.

  Idem, anno 1424.

  Derck Heyinck bij transport Wolter Hemmekink geheiten Hummeldinck ontfinck dat goet tot Hummeldinck met allen sijnen rechten, hoge ende lege; voirt met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Selm op den Goy gelegen, tot Zutphenschen rechten, a°. 1438.

  Claas Heydinck, erve Dirx voorn., transporteert dit leen op sijnen soon Johan Heydinck, anno 1442.

  Johan Hummeldinck beleent, a°. 1465.

  Johan Heydinck vernijt eedt van den goede tot Hummeldinck, in den kerspel van Zelem gelegen, met sijnen tobehoren, daar naest gelant is dat goet Eeffdinck an d'een ende Boelincks goet an d'ander sijde, tot Zutphenschen rechte, 8 Oct. 1473.

  Idem vernijt eedt, 18 Aug. 1484,; 1502.

  Gertrud Heygincks, erve hares vaders Johans, ervende voort op hare echte kinder ende geen beleninge versueckende, wordt hiermede beleent Gijsbert van der Hoeven, haer altste naturlicke soon, 28 Aprilis 1536.

  Margriet, weduwe Johan Heyginx, dit leen vercoft hebbende an Johan Kreyvenger voor een eygelick goet ende also een tijtlanck versuymt wesende, crigt hij beleninge, mits dat hij alle daeruut buten consent des leenheeren versette parcelen weder inlossen sal, daerto hem behulp belooft wort, 5 Maii 1537.

  Idem vernijt eedt, 3 Julii 1544.

  Alijt Kreyfengers, Johans dochter, erve harer moder Gertrud Heyginx Johansdochter, beleent, 14 Jan. 1545.

  Carl Kreyfenger, erve sijnes vaders Johans, 22 Martii 1545.

  Aleyt Kreyfengers, huysfrou Gerrit Bongarts, vernijt eedt, 4 Sept. 1545.

  Carl Kreyfenger vernijt eedt, 6 Junii 1556.

  Aleyt Kreyfengers 2) eedt vernijt, 20 Junii 1556.

  Johan Kreyenfengers, erve sijnes vaders Carls, onmundig, beleent, 23 Sept. 1560.

  Aloff Kreyfenger, erve sijnes vaders Johans, blivende voor Dueren 3), erft voort op Aloff Kreyfenger, sijnen soon, 1 Sept. 1561.

  Tussenvoeging (auteur):
  Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen
  2641 Missive van het Hof aan den richter van Doesburg. Tegen 6 november a.s. is een verhoorsdag bepaald tusschen Aloff Kreyenfenger ter eene en Aleyt Kreyenfenger huisvrouw van Gerrit Bongart, en Jetkens Baertkens, wed. Kaerl Kreyengfenger, ter andere zijde over het leengoed Hommeldinck te Zelhem
  Datering 1561 september 27

  Einde tussenvoeging

  Johan Kreyfenger Carlssoon, noch onmundig wesende, crigt ten versuecke sijner moder Yken Baerkens uutstel ter wedercomste des cantzlers, om deur sijnen momber eedt te vernijen, den Henrick Heyendael voor hem gedaen hadde, 4 Martii 1575.

  Idem crigt noch uutstel, 28 Febr. 1576.

  Idem, mundig, doet eedt, 4 Maii 1576.

  Idem tuchtigt sijn moder Yken Baerkens ant 1/4, eodem die. Aleyt Kreyfengers 4) vernijt eedt, 14 Junii 1576.

  Johan Kreyfenger vernijt eedt, 12 Aug. 1594.

  Idem tuchtigt sijn vrou Gertrud van Eymeren, 16 Maii 1617.

  Johanna Kreyvengers 5), erve haeres vaders Johans, beleent, 5 Jan. 1631.

  Carl Busser, erve sijnner moeder Johanna Kreyvengers, onmundich, beleent, 16 Nov. 1637.

  Diderick Busscher bij transport van Carl Busscher met die helfte beleent, 26 Maii 1652.

  Idem tuchtigt sijn huysvronw Elisabeth van Luyck ende laet sijn dispositie approberen, eodem die. Derck Busscher 6), erve sijns ohems Diederick, beleent uyt cracht van de geapprobeerde dispositie sijns ohems, 19 Oct. 1668. Sijn broeder Gerret Busser is hulder.

  Johanna van Luyck naer afsterven van Derck ende Gerret Busser volgens dispositie van Gerret Busser beleent, 16 Jan. 1675.

  De momberen van de kinderen 7) van Johanna van Luyck ende haeren weduwenaer Paul in de Betuwe laeten haer maechgescheit approberen, 15 April 1692.

  Berent in de Betuwe, erve sijnes moeders Johanna van Luyck, beleent, 8 Julii 1692.

  Idem ende sijn vrou beswaeren dit leen met 700 gl. aen Jan ter Beeck, 8 Julii 1692.

  Iidem 8) dragen dit leen op aen Johan Georg van Lamsweerde en Agatha Huigens, 5 Maert 1696.

  Hermen Hendrick van Lamsweerde, erfgenaem sijns vaders Johan Georg beleent, 20 Mey 1726.

  Paul Reinier van Vinceler van Lamzweerde, erfgenaam sijns vaders Hermen Hendrik, beleend, 9 Oct. 1754.

  Barthold van Diemen van Lamzweerde laat approberen en registreren een extract uyt het magescheyd, den 3 Sept. 1770 met sijne broeders en zusters 9) over den boedel van hare ouders Hermen Hendrik van Lamzweerde en Alberta Hadewig 0pgelder, in leven eheluyden, opgerigt, 6 Julii 1782.

  Denselven beleend met dit leen, aller gestalte hetselve hem uyt hoofde van geapprobeerd extract-magescheid aangekomen is, eodem die. Denselven laat approberen en registreren een geclausuleert extract uyt sijn testament 10) van 4 Julii 1782, 

  eodem die. Maria Gerhardina van Lamzweerde nae overlijden van haer broeder Barthold beleend, 26 Aug. 1783.

  Afsplitsing van Hummelink
  Het halve goet to Hummeldink, in den kerspel van Zelem, in de buirschap van Velswijk, tot een Zutphens leen. Luytgen Soeren 11) als erve oeres vaders Johan Soer beleent, 15 Sept. 1630.

  Eadem 12) laet eedt vernieuwen Fredric van Steegen gen. Valckenborch ende maeckt dit leen onder haere samentlicke na te latene kinderen deylbaer, 31 Jan. 1640.

  Johanna Wolters 13), erve haeres moeders Luytgen Soeren, beleent, 21 Junii 1651.

  Adriaen van Daetseler, erve sijns moeders Johanna Wolters, beleent, 1 April 1695.

  Idem draegt dit leen op aen Johan Georg van Lamsweerde, die daermede beleent is, eodem die.

  1) In deze akte heet hij Wolter van den Holte geheiten Hommeldinck.
  2)
   In deze akte heet haar man ten Bongart.
  3) In de akte staat, dat het leen van Johan op zijn zoon Aloff gekomen, maar door dezen niet ontvangen was, "zoe hij vur Dueren gebleven is", d.i. daar hij bij het beleg van Duren (Augustus 1543) gesneuveld was.
  4) Zij was toen weduwe.
  5) nl. met de helft. Zie voor de andere helft 86 § 1. Zij was gehuwd met Gerrit Busser (akte).
  6) Hij was "innocent" (akte).
  7) Zij heetten Berent, Judith. Geertruyt, Jan en Theodorus (akte).
  8) De vrouw heette Hester Brouwers (akte)
  9)
   nl. Anna Catharina Alberta v. L., Paul Reinier van Vinceler v. L. en Hendrica Catharina van Hasselt, echtelieden, Agatha Hadewich v. L., gehuwd met Martinus van der Horst, Barthold van Diemen v. L., Martin Herman Huigens v. L., Johanna Reiniera v. L., Hendrica Sibilla v. L., Ewoud van Diemen v. L. en Maria Gerhardina v. L., gehuwd met Dr. Carel Fredrik Lodewijk Dochtler. (akte)
  10) Hieruit blijkt, dat Dr. C. F. L. Dochtler toen overleden was.
  11) Haar man was Johan Wolters (akte).
  12) Zij was toen weduwe (akte).
  13) Haar man was Derck van Daetzeler (akte).

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:
    Hummelinck. Busser ende Dr Abbinck
  90-18 huys ende hof 2 sch(epel) boulant 10 mlr (molder) 3e garve Opgaende bomen.
  27-0-0 4 beestweydens, pacht 8dlr (daalder) 4 hoender
    beswaer 1 sch (epel) woltrogge ende hoen ande lantschap
    Een vierdel uyt het achterste lange stuck van Boelinck groot 1½ sch. is bij Hufstede van Hamminck angeslagen

   

   Hummelink Arnhemsche courant 25 06 1816

  Krantenartikel uit Arnhemsche courant 25-06-1816


  Bronnen:
   

  Register op de Leenakteboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (Mr. J.J.S. Baron Sloet en Dr. J.S. van Veen), het kwartier van Zutphen (bewerkt door Dr. J.S. van Veen (1917), blz 243 t/m 245
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema), blz 4 (1553, broodlevering), blz 5 (1553, waar): blz 46 (1643, waar), blz 100 (1744, eigenaar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 38 (1822, stem), blz 76 (1822, eigenaar), blz 97 (1829, eigenaar), blz 132 (1834, pachter), blz 142 (1846, eigenaar), blz 153 (1846, broodlevering), blz 155 (1847, eigenaar), blz 159 (1858, stem)
  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke, 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2006), blz 11 (1598, Jurrian Hummelinck, belastingplichtige), blz 30 (1603, geschil over de weg lopend tussen Beulink en Hummelink), blz 66 (1616, Jan Hummelinck, vorster), blz 69 (1617, idem), blz 71 (1618, idem), blz 78 (1619, idem), blz 81 (1620, idem), blz 88 (1622, idem), blz 89 (1622, schouw, mede door vorster Jan Hummelinck), blz 91 (1623, Jan Hummelinck, vorster), blz 99 (1625, idem), blz 102 (1627, idem), blz 106 (1628, idem), blz 107 (1629, Johan Hummelinck, vorster), blz 130 (1634, Hommelinck, boete n.a.v. schouw)
  Verpondings-Kohieren van het kwartier Zutphen 1646-1650, Richterampt Zelhem (Kreynck) (bewerking R.J.J. Weetink, OTGB, 2006), blz 42, 43, 56, 59, 79.
  Kwartierstaat Hendrikus Martinus Jansen (285) (OTGB 06.139 e.v.).
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998): blz 51 en blz 85, 09/6
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

   
Pagina 1 van 2