Hogeveldweg 4

Hogeveldweg 4 - Gegevens

Hogeveldweg 4

 • Huidige benaming

  Wentink

   

  Oudste vermelding: 1399
  Oude benaming boerderij:
  Weyndingh (1399)
  Wentyngh
  Wendinck
  Wentinck (1616-1618 en 1629)
  Wentink (1553,1643)
   
  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke:  
  Broodlevering: rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite

  tegel Muldersfluite

 • Huidig adres Hogeveldweg
 • Oude straatnaam Denne Weg (1829)
 • Staat in Gooi, later Oosterwijk
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Herman Becking
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  M 301 huis en erf
  M 303 bouwland (huidige bouwplaats)


   kadasterkaart
  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E) 1405: Bernt Twentigh (Wentink)
  (E) 1445: Herman Wentinck
  (E) 1469: Gerrit Wentinck
  (E) 1529: Johan Wentinck
  (E) 1553: Johan Wentinck
  (E) 1598: Henrick Wentinck
  (E) 1621: Gerrit Wentink
  (E) 1644: Johan Wentinck
  (E) 1681: Johan Wentinck
  (E)1685: Johan Wentink
  (E) 1700: Derk Aelderink
  (E) 1704: Jan Aelderink (self en sijne vijf broeders en susters)
  (P) 1714: Derck op Wentinck, gedoopt in 1696
  (E) 1754: Hendricus Aelderink
  (E) 1793: Herman Becking
  (E) Derk Enserink
  (E) Gradus Bekking

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829:  307  Hendrik Looman en Janna Langeler
  1840-1847:  307- --
   307- --
   Gerhardus Looman en Garritje Beeftink † 1845
   Lammert Tieken en Anneken Beeftink
  1848-1850: 307--F21   Bernard Rabelink en Gerarda Johanna Buunk
  1851-1860: F21-   B. Rabelink en G.J. Buunk vertr. naar E 61
   Afbraak  en nieuwbouw
  1861-1870: F23-F31    Joannes Branderhorst † en Christina Alberdina Mentink
   Jan Willem Wesselink en Gerharda Reindina Looman vertr.
  1871-1880: F31   Derk Willem Wolsink en broers
  1881-1900: F31- ---
  F31-F29
  --- -F 31-F29
  --- - F31-F29  
   D.W. Wolsink †
   Alof Jan Wentink  en Dersken Maria Wolsink, (dr.) vertr.
   Wiklhelmus Kok en Aleida Greven, vertr.
   Gart Jan te Mebel en Dina Hendrika Looman
  1901-1924: F29-F32   G. J. te Mebel en D. H. Looman  vertr.F27
   Jan Willem Looman en Grada Hendrika Looman †  komen van F27   "Waarlo"
   Lammert Looman en Elsken Harmsen  vertr. F34 "Gielink"
  1925-1939:  F32-F35-F42   wednr. J.W. Looman † 1937 (van G. H. Looman) en wed. Frederika   Johanna Hebbink (van Hendrik Jan Looman)
  1940-1964: F42   Wed. F.J. Hebbink
   Gerhard Looman
  1965-1980:  Hogeveldweg 4    wed. F.J. Hebbink † 1974
   Gerhard Looman
   J.A. Looman
  0000-0000:  Hogeveldweg 4   J.H. Looman

    

 • Veldnamen


  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998): blz 71 en blz 86,10/2

   

  Veldnamen:
  Wentink
  Wentinkbos
  Wentinksweide
  Wentinckslach
  Wentinckhogerslag

 • Opmerking

  Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath
  In 1399 genoemd: Weyndingh, erf te (Wendinck), zie Slicher van Bath II p. 266, RLZ 321. Maar ook in Gooi: Goie (onder Zelhem) erf Wentyngh, 1405 (RLZ. 229).


  Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen

  Dat goet te Wentyngh met sijnen tobehoren ontfinck Bernt Twentingh, anno 1405.

  Idem ontfinck dat goet tot Wentinck met sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Zelem, tot Zutphenschen rechten, aº. 1424.

  Herman Wentinck, erve sijnes vaders Bernts, aº. 1445.

  Idem, aº. 1465.

  Gerrit Wentinck, erve sijnes vaders Hermans, aº. 1469.

  Idem ontfengt dat goet tot Wentinck, in den kerspel van Zelm opt Goy gelegen, daer naest gelant is Gijsbert van Dymmendael an d'een sijde ende Gerrit Hebbinck an d'ander sijde, tot Zutphenschen rechten, 17 Oct. 1473.

  Idem vernijt eedt, 19 Aug. 1484, 1503.

  Johan Wentinck, erve sijnes vaders Gerrits, 5 Nov. 1529.

  Idem vernijt eedt, 11 Sept. 1538, 30 Junii 1544.

  Johan Wentinck, erve sijnes vaders Johans, 30 Jan. 1553.

  Idem vernijt eedt, 9 Junii 1556.

  Idem crigt 3 maenden untstel, 23 Sept. 1581.

  Henrick Wentinck, erve sijnes vaders Johans, ontfengt dat goet to Wentinck met allen sijnen tobehoren, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Selm opt Goy gelegen, daer an d'een sijde naest gelant is dat goet Dimmendael ende an d'ander sijde dat goet Hebbinck, 11 Aug. 1598.

  Idem verpand een stuck groenlands geheiten Wentinckslach, schietende met eenen eynde op de Hummelsche beke, met den anderen op Wentinckhogerslag, strijckende langs Boeltinckslag, an Henrick Wolsinck voor 100 daler 6 jaren, 20 Aprilis 1604.

  Gerrit Wentinck bij opdragt siines halven broders Henricks beleent, voorbeholden hem Henrick sijn leven lanck 't gebruyck van een huysken ende haefken met omtrent 41/2 schepel geseys, 5 Jan. 1621.

  Johan Wentinck, erve sijnnes vaders Gerrits, beleent, 31 Oct. 1644.

  Johan Wentinck, onmundich, erve sijnes vaders Johan, beleent, 7 Julii 1681.

  Anneken Wentinck, weduwe van Johan Wentinck, erve haeres soons Johan, 21 Febr. 1685. Haer hulder is Derck Aelderinck.

  Derk Aelderink, erve sijns moeders Anneken, beleent, 10 Junii 1700.

  Jan Aelderink voor hem self en sijne vijf broeders en susters, voor soveel yder daerin beregtigt is, erfgenamen haers vaders Derks, beleent, 1 Oct. 1704.

  Hendricus Aelderink, erfgenaem sijns vaders Jan, beleent, 4 Julij 1754.

  Idem disponeert over dit leen, eodem die. Herman Bekking beleend met dit leen, aller gestalte hetselve door dode van Hendricus Aelderink op Derk Enserink en door overlijden van die op desselvs vader Gradus Bekking en door afsterven van denselven op hem als successeur feudaal gedevolveert en verstorven is, 3 Dec. 1793.


  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  Wentinck, de Wed. Wentincks

  63-12-8   Huys ende hof 1½ sch Boulant 7 mlr
  Weydelant 4 koeweydens slecht lant.

  11-0-0   Beswaernis afgetrocken blijft
  Beswaert met 10½ sch. tient rogge an Jonker Munster met den smallen tient.
  1 sch. woltrogge 1 hoen an de Lantschap


  Opmerking:
  Dispositie van Derk Aelderink en Gerritjen Borkens ehelieden, waerbij deselve
  tegens het leengoed Wentink haren oudsten soon competerende hare andere
  kinderen voor een aequivalent daertegens maken den Nieuwen Camp, haer
  gedeeltens an Oejnk, Plumers Camp, eerstens ¾ van Roesinkslag, dan nog
  Osterinkslag en Lutteke Boenink, etc. opgerigt en alhier geprothocolleert 25 jun. 1704

  Opmerking:
  Notities over de boerderij, door een onbekende schrijver, tekst letterlijk overgenomen.

  In 1305 wordt geschreven dat Dimmendaal grenst aan Herman ten Waerle aan de ene kant en Gerrit Hebbinck aan de andere kant, in een latere akte wordt opgemerkt, dat Hendrik ter Waerle en Jan Wentinck de buren zijn.

  Goet Wentink in de Oosterwijk Wentink boer 1405 Eerste Eigenaar Herman Wentink 1445 De fam Wentink heeft hier gewoond van 1405 tot 21 Febr 1685 dus 280 jaar. Dan komt het in het bezit van de fam. Aalderink tot 4 Juli 1754 aan Herman Bekking 3 Dec 1793

  Stamboom Wentink:
  Bernt Twentigh [Wentink] ontvangt in 1405 het goed "te Wentyngh met sijnen tobehoren in Zelhem." Ontvangt dat goed ook in 1424 als zijnde een Zutphense recht

  Herman Wentinck is in 1445 erfgenaam van zijn vader Bernts, hij ontvangt dan het goed Wentinck, en krijgt dit goed ook weer in 1465

  Gerrit Wentinck [Wentink] is in 1445 erfgenaam van zijn vader Herman, ontvangt 17-10-1473 "dat goed tot Wentinck, , in den kerspel van Zelm opt Goy gelegen, daer naest gelant is Gijsbert van Dymmendael an d'een sijde ende Gerrit Hubbinck an d'ander sijde, tot Zutphenschen rechten," vernieuwt de eed op 19-8-1484 en in 1503

  Johan Wentinck [Wentink] als erfgenaam van zijn vader Gerrit 5-11-1529 beleend met Wentinck, vernieuwt de eed 11-9-1538 en 30-6-1544

  Johan Wentinck [Wentink] erfgenaam van zijn vader Johan, beleend met Wentick op 30-1-1553. Hij vernieuwt de eed op 9-6-1556. Hij krijgt uitstel voor 3 maanden op 23-9-1581. Hij trouwt tenminste 2 maal

  Henrick Wentinck [Wentink] op 11-8-1598 ontvangt Henrick Wentinck als erfgenaam van zijn vader Johan dat goet to Wentinck met allen sijnen tobehoren, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Selm opt Goy gelegen, daer an d'een sijde naes is gelant is dat goet Dimmendael ende an d'ander sijde dat goet Hubbinck. Hij verpandt op 20-4-1604 een stuck groenlands geheiten Wentickslach, schietende met eenen eynde op de Hummelsche beke, met den anderen op Wentickhogerslag, strijckende langs Boeltinckslag, an Henrick Wolsinck voor 100 daler 6 jaren.

  Gerrit Wentinck [Wentink] †1644, 5-1-1621 beleend met Wentinck na overdracht door zijn halfbroer Henrick, onder voorbehoud dat Henrick sijn leven lanck 't gebruyck van een huysken ende haefken met omtrent 4 1/2 schepel geseys

  Johan (Jan) Wentinck [Wentink], †v 7-7-1681, tr 1. Hengelo (Gld) 26-7-1651 Gerritje Gotinck, van Hengelo (Gld), d.v. Berend Gotinck, tr 2. Hengelo (Gld) 22-4-1661 Anneke Dimmendaals, van Zelhem, wed v Derck Hugen. Anneken Wentinck, wed v. Johan Wentinck, wordt op 21-2-1685 beleend met Wentinck als erfgenaam van haar zoon Johan. Haar hulder is Derck Aelderinck

  Johan Wentinck [Wentink], tr Anneken, onmondig in 1681, † v21-2-1685, op 7-7-1681 beleend met Wentinck als erfgenaam van zijn vader Johan

   

  Bronnen:    

  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 5 (1553, waar), blz 46 (1643, waar), blz 100 (1744, eigenaar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 39 (1822, stem), blz 87 (1828, eigenaar), blz 104 (1829, eigenaar), blz 115 (1831, eigenaar), blz 121 (1832, eigenaar), blz 124 (1833, eigenaar), blz 129 (1833, eigenaar), blz 153 (1846, broodlevering), blz 159 (1858, stem)

  Stamboom Wentink op internet
  ORA Landdrostambt Zutphen -
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   

   

Pagina 1 van 2