Heijinkweg 9/9a

Heijinkweg 9/9a - Gegevens

Heijinkweg 9/9a

 • Huidige benaming

   

  Aalderink 

  Oudste vermelding: 1378

  Oude benaming boerderij:
  Alardinck
  Alderinck (Kreynck, 1616-1618)
  Alerdinck (1629)
  Aelderinkck
  Aelderinck

  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1
  Broodlevering: Rust de plicht op een brood te leveren op de maandag na hemelvaartsdag op de Zelhemmer Brink


 • Huidig adres Heiinkweg 9
 • Oude straatnaam Winkelhoeksche Buurtweg (1829)
 • Staat in Hoenewijck, later Winkelshoek
 • Verbouwing(en) in 1845 is de oude boerderij afgebroken en weer herbouwd, op 20 januari 1846 in gebruik genomen door Marten Hofs en zijn zuster Albertina Hols, van 169
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Constant Hendrik Hummelink, gepensioneerd kaptein
 • Woonplaats Groelo
 • Kadasternummer(s)

   

  I 137 bouwland (Lammert Aalderink, landbouwer te Zelhem)
  I 158 weiland (Lammert Aalderink, landbouwer te Zelhem)
  I 159 bouwland (Lammert Aalderink, landbouwer te Zelhem)
  I 160 bouwland
  I 161 uitweg als bouwland
  I 162 schuur en erf (huidige bouwplaats)
  I 163 weiland
  I 164 huis en erf
  I 165 moestuin
  I 166 heide

  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E) 1378: Herman Alardinck
  (E) 1401: Arnt Alardingh
  (E) 1410: Reinolt Obbekinck
  (E) 1429: Ubbekinck
  (E) 1465: Reiner Obbekinck
  (E) 1469: Arnt Obbekinck
  (E) 1484: Arntken Obbekinck
  (E) 1492: Beerte Knapperts
  (E) 1498: Arnolda Obbekinck
  (E) 1544: Johan Stakebrant
  (E) 1568: Dirck Stakebrant
  (E) 1594: Jacob Stakebrant
  (E) 1598-1634: Hendrick Aelderinck (Markeboek)
  (E) 1626: Diverse eigenaren
  (E) 1636: Aelbert van Haegen
  (E) 1664: Evert Godefridt van Haegen
  (E) 1694: Albert van Hekeren
  (E) 1694: Catarina Woessink
  (E) 1726: Albert van Hekeren
  (E) 1733: Barent Holscher
  (E) 1749: kinderen Holscher
  (E) 1759: Hendrika en Elisabeth Hulscher
  (E) 1759: Derk Hummelink (ontvanger)
  (E) 1769: Berendina Albertina Hummelink (dochter)
  (E) 1788: Johan Hendrik van Renesse (e.v.)
  (E) 1822: Hendrik Hummelink (Kadaster)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
  1829:  167 Lammert Aalderink en Harmanna Assink 
  1840-1847:  167 L. Aalderink † 1846 en H. Assink † 1840
  Derk Bleumink en Willemina Janssen komen 1840 van F 318
  Jan Willem Nijman en Grada Assink verhuizen naar F21 
  1848-1850:  167nw - D6n Marten Hols tr. met Janna Hebbink 
  1851-1860: D6nw.  M. Hols en J. Hebbink verhuizen in 1852 naar D2 (Tenk)
  Willem Janssen en Geziena Bieshorst
  Gert Hendrik Bulten en Geertruida Oonk 
  1861-1880: D6  G.H. Bulten en G. Oonk 
  1881-1900: D6   G.H. Bulten en G. Oonk vertr. naar D2 (Tenk)
  J.W. Buunk en Johanna Catherina Bruil † 1894, kwamen van B19
  wednr. J.W. Buunk (van C.J. Bruil ) tr. 1894 met Alberdina Radstaak 
  1901-1924: D6  J.W. Buunk en A. Radstaak verhuizen in 1901 naar Bergh
  J.W. Starink † 1916 en B.W. Bulten verhuizen in 1901 naar Hengelo
  Jan Herman Groot Boerle tr. met Gerritje Starink zij komen 1907 uit Steenderen / Warnsveld 
  1925-1939: D6 -D5 - D5  wed. B.W. Bultman (van J.W. Starink) (schoonmoeder)
  Jan Herman Groot Boerle getr.in 1907 met Gerritje Starink 
  1940-1964:  D5 wed. B.W. Bultman (van J.W. Starink) † 1940 
  J.H. Groot Boerle † en H.B. Bussink
  1965-1983: Heijinkweg 9  wed. H.B. Bussink van J.H. Groot Boerle † 
  2007-0000: Heijinkweg 9 en 9a  H.J. Bussink
  C.J. Janssen 

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 92 kaart 16/7

   

  Aalderink (boerderij)
  de Kamp
  Borkenskamp

 • Opmerking
  Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen

  tGoet te Alardinck, gelegen in den kerspel tSelem, ten Zutphenschen rechten erkent bij Herman Alardinck, anno 1378.

  Arnt Alardingh, erve sijnes vaders Hermans, ontfingh dat goet tot Alarding met sijnen tobehoren, in den kerspel van Zelem gelegen, aº. 1401.

  Idem, anno 1405.

  Reinolt 0bbekinck bij transport Arnts voorn., aº. 1410.

  Reiner Dubberkinck 1) ontfinck dat goet tot Alerdinck met sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Zelem, in der buyrschap van Hoenewijck, tot Zutphenschen rechten, aº. 1424.

  Obbekinck ontfinck dat goet te Alerdinck, gelegen in den kerspel van Zelem, in den lande van Zutphen, tot Zutphenschen rechten, anno 1429.

  Reiner Obbekinck, anno 1465.

  Arnt Obbekinck, erve sijnes vaders Reiners, aº. 1469.

  Idem heeft ontfangen dat goet tot Alerdinck, in den kerspel van Zelem gelegen, daer naest gelant is Willem van Oisterdinck an d' een ende Aelbert te Borken an d' ander sijde, tot Zutphensehen rechten, 12 Oct. 1473.

  Arntken Obbekinck, erve hares vaders Arnts, onmundig, met consent harer moder Berta beleent, 18 Aug. 1484. Peter van Selsts is haer voocht.

  Beerte Knapperts, huysfrou Henrick Bettinck, erve hares soons, beleent, anno 1492.

  Arnolda Obbekinck, huysfrou Lubbert Stakebrants, erve harer moder Beerte Knapperts, beleent, anno 1498.

  Eadem vernijt eedt, 20 Sept. 1538.

  Johan Stakebrant bij transport sijner moder Arnolde, 8 Julii 1544.

  Idem vernijt eedt, 20 Junii 1556.

  Dirck Stakebrant, erve sijnes vaders Johans, 29 Julii 1568.

  Jacob Stakebrant, erve sijnes broders Dirck, 5 Aug. 1594.

  Idem maeckt dit leen wijlen sijns broders Arents semptlicken kinderen in gelijcke deelen op gelijcke costen, bij den oltsten te verheffen, ende dat die bloede in val van vercopinge van eenig deel sal preferentie genieten, 30 Aug. 1624 2).

  Dirck, Gerrit, Elisabet, huysfrou Alberts van Hagen, Evertjen, Jenneken Stakebrant uyt cracht van makinge hares ooms Jacobs beleent, 3 Aprilis 1626.

  Gerrit Stakebrant draegt op sijnne helfte aen Aelbert van Haegen ende Roeloffken Woldenborch, eheluyden, op de wederlosse van 1000 gld., 20 Junii 1636.

  Idem bij transport van Gerrit Stakebrant voor d'eene helfte ende d'ander helfte hem competerende uuyt cracbt van makinge beleent, 14 Junii 1687.

  Evert Godefridt van Haegen, erve sijnes vaders Aelbert, beleent, 11 Junii 1664.

  Albert van Hekeren als momber sijnes onnoselen halven broeders Nicolaes Boeyer et pro se 2) beleent als erve sijna ooms Evert Godefridt van Haegen, 8 Nov. 1694.

  Catarina Woessink als moeder en momberse van haer onmundige dogter Johanna Maria van Hagen 3) beleent, 13 Dec. 1694.

  Albert van Hekeren, erfgenaem sijns halve broeders Nicolaes Boeyer, beleent, 4 Dec. 1726.

  Idem draegt dit leen op aen Barent Holscher, die daar weder mede beleent is, 15 Mey 1733.

  Idem na bekomen approbatie van seker contract 4) draagt dit leen op aan Willem, Jan Hendrik, Hendrica en Elisabeth Holscher, sijne vier minderjarige kinderen, mits daaraan behoudende den usufruct gedurende sijn leven lang en dat van sijn vrouw Christina Pleunissen, welke kinderen daarmede in dier voegen beleend sijn, 13 Dec. 1749.

  Hendrika en Elisabeth Hulscher, meerderjarig geworden, vernieuwen eed, 30 Jan. 1759.

  Deselven 5) na bekomen approbatie van het magescheyd dragen dit leen op in handen van den Stadhouder der leenen ten behoeve van Derk Hummelink, die uyt kragt van dien afstand beleent is, 14 Meert 1759.

  Jan Hendrik van Renesse nom. ux. Berendina Albertina Hummelink, erfgenaam van haar vader Derk en uyt hoofde van geapprobeerd magescheyd 6) beleent, 5 Julij 1769.

  Berendina Albertina Hummelink laat approberen en registreren een acte van separatie en accoord, den 13 Febr. 1787 voor Heeren Commissarien uyt desen Hove tusschen haar en haren eheman Johan Hendrik van Renesse gepasseert en waarbij aan haar dit leen was geadjudiceert, 31 Oct. 1788.

  1) Dubberkinck is natuurlijk verschrijving. Zonder twijfel is hij dezelfde. die in de akte van 1429 voorkomt, en hoogstwaarschijnlijk is bij ook identiek met den Reinolt van 1410. 
  2) Uit deze akte blijkt, dat dit leen in de buurschap Winckelhoeck lag.
  3) als erfgenaam ab intestato (akte).
  3) als testamentaire erfgenaam Van Everhard Godefrid van Hagen (akte).
  4) Tusschen Johan Hendrik Pruis en Maria van der Togt, echtelieden, ter eene en Bernard Hulscher en Christina Pleunissen, echtelieden, ter andere zijde, ter bijlegging van een geschil over de nalatenschap hunner resp. grootmoeder en moeder Geertruyd Scholten, weduwe van Hendric Hulscher (akte). 
  5) Resp. gehuwd met Derck van Elten en Gerrit Bentvelt (akte).
  6) Tusschen Aleyda Hummelink, weduwe van Evert Jan Planten, J. H. van Renesse en B. A. Hummelink, Diderik Hummelink en Anna Elisabeth Bom, echtelieden, kinderen en erfgenamen van Derk Hummelink en Anna Henrica Krabber (akte).

  Opm. R.W. bij noot 5) en 6):
  Derck Hummelinck (ontvanger te Zelhem) († 1768), getr met Anna Hendrika Krabbenburgh.
  1. Dochter Ursula Aleida Hummelinck (*1718), getr met Evert Jan Planten.
  2. Dochter Barnadina Aelbartina Hummelinck (*1722), getr met Jan Hendrik van Renesse.
  3. Zoon Diderik Hummelinck (burgemeester) (1730-1783), getr met Anna Elisabeth Bom.
  Een zoon van Diderik en Anna is ds. Derk Hummelinck (1758-1836).

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  63-12-8


  1-10­
  Alderinck. Borgemeester Haghen.
  Huys ende hof 1½ sch boulant 7 mlr 3e gerve
  3 koeweydens slecht lant. 1 dagh grasmaeyens
  1 vercken of 3 dlr. 2 hoender ende pontschatt’ngen
  t’ beswaer afgetrocken blijft.
  Beswaer 6 sch. Doesborchsche mate ende smallen tient met 10 stv an Marquerinck. Bouman 2/3 deel

   

   
  Aalderink Arnhemsche courant 16 07 1844
  Krantenartikel uit Arnhemsche courant 16-07-1844

   
Pagina 1 van 2