Haitinkweg 13

Haitinkweg 13 - Gegevens

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Sikke Postma: oude geschriften
Albert lettink: oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Haitinkweg 13

 • Huidige benaming

  Bottermaat

  Oude benaming boerderij:  Bottermoate
  Die Bottermaete (1616-1618)
  Bottermathe (1629)
   
  Oude straatnaam:  Klumpersteeg  
  Staat in:  Heidenhoek (Kreynck), nu Wassinkbrink  
 • Huidig adres Haitinkweg 13
 • Oude straatnaam Veeninkbrinkseweg (1829)
 • Staat in Wassinkbrink
 • Verbouwing(en) ca. 1926
 • Eigenaar Jan Beeftink, landbouwer, mede eigenaar
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)


  H 364 bouwland
  H 369 heide, plaats van de Bottermaat 


  Kadasterkaart met bottermaat grondstuk 

  Detail uit de kadasterkaart van 1822 (L.C. Machen)
  2021 Luchtfoto met kader
  Luchtfoto met in het kader de boerderij de Bottermaat. Foto 2021 Google
  2021Luchtfoto met nummers Haitinkweg

  Luchtfoto met huisnummers in de buurt. Foto 2021 Google

 • (E)igenaars - (P)achters

    

  (E) 1621:Gosselick Roesengaerde

  (E)

  1646: Jan Willinck (Kreynck) Diena en Gerrit van Arragon Colenbrander

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829  1829:    
  1840-1847: C19nw. Hendrik Klumper en Janna Boenink
  1848-1850: C19-C52 H. Klumper en J. Boenink
  1851-1860: C52-C56 H. Klumper en J. Boenink
  1861-1870: C56-C44 H. Klumper en J. Boenink
  1871-1880: C44-C44 H. Klumper en J. Boenink
    de Botermaat zn. Garrit Klumper en Johanna Geertruida Bulten
  1881-1900: C44- --- H. Klumper † 1890 en J. Boenink† 1881
    C44- C38 G. Klumper en J.G. Bulten
  1901-1924: C38-39-C41 G. Klumper † 1916  en J.G. Bulten
  1925-1931: C41-C48- --- wed. J.G. Bulten, van G. Klumper. verkoop boerderij 1930/1931
  1931-1939:   zn. G. Klumper?
    --- - --- -C50 Gerrit Jan van Arragon en Gerdina Willemina van Arragon
  1940-1964:   G.J. van Arragon en G.W v Arragon
  1965-2007: Haitinkweg 13 G.J. van Arragon en G.w. v. Arragon
  2007-0000: Haitinkweg 13 G.H. Coolenbrander en G.H. Bulten. "De Bottermaote"
   
   
 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz 99  krt 23/4

   
 • Opmerking
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:


  9-0-0   
  De Bottermate. Jan Willinck
  2 koeweydens. slecht lant tient vrij
  elcke koe op 3 dlr 
   
  Wijmelinck en anderen ondervinden veel schade omdat het hek aan de Wisselinx Stege er niet meer is, in 1611 moeten de bouwlieden op Warninckhage en Wijmelinck, het hek tussen Wijmelinck en Haijckinck maken. Wegens nalatigheid worden zij beboet voor een goltgulden en wordt het hek op hun kosten door het Markebestuur gerepareerd.
  In 1625 moet het hek worden vernieuwd en omdat het vanouds een gezamenlijk hek is, aan een lijkweg moeten de beide Warninckhagen’s, Bottermate, Polman, Snijderstede en de Leeuwenborch het hek onderhouden, mits de Wijmelinck beide vleugels maakt, op kosten van de desbetreffende bouwlieden. (Markeboek v. Roekel pag. 43 t/m 45).
  Groot en Klein Warninckhage bestaan nog en liggen sinds de herindeling in 2004 in de gemeente Doetinchem aan de Zelhemseweg, de Leuwenborch aan de Haitinckweg 6.

  De toegangsweg naar  de Bottermaote werd voorheen ook de Klumpersteeg genoemd en deze sloot toen aan op de Enkweg.
  Ca. 1926: In ca. 1926 nieuw gebouwde hoeve i.v.m. afbraak oude uit ca. 1840 daterende boerderij, die in  de naaste omgeving stond (hoek Enkweg-Boeninksteeg).
  Nabij deze oude hoeve ook "Klein Luykink"  met C57 als laatste huisnummer.

  1930:Openbare verkoop door notaris van Everdingen te Terborg.
  Bericht van inzet en veiling 23 juli 1930 bij cafe Halfweg per 1 nov. 1930 te aanvaarden, voor eigenaar G. Klumper, tw. huis, schuur, karloods, boomgaard bouw- en weiland in de Wassinkbrink. Te aanvaarden op 17 februari 1931 betaling 22 febr. 1931.
  Gerrit Jan van Arragon  * 20-11-1905. † 18-12-1994 te Zelhem [foto grafsteen] en Gerdina Willemina van Arragon * 26-02-1915, † 08-04-2008.

   
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

  Oud  Rechtelijk Archief Zutphen:

  Oud Rechterlijk Archief Zutpehen inv. nr. 631 foto 0236 en 0237  =folio 128 verso=   Bron: Albert Lettink

  Up den 14 Januarij 1615

  Voer den Welled. unde Gestrenge heren Diderich van Dorth heer tho Dorth Collonell Landtdrost der Gr: Zutphen ende Schultus tot Lochem sampt

  die Ers: Johan Messemaker ende Leonhardt Kaldenbach als coernoten.

  Erschenen Harmen Radieler als volmachtich Derrick Lettinck ende Aeltjen Wetters sijn huisfe kraft seker volmacht voer Johan van Romunde ende Berent Slichcamp als Schepen Richters der Stadt Doetecum in dato den sesden [.uenst:] 1614 gepasseret ende mit derselver stadtsegell in groenen wasse opgedruckt, alhier in den Gerichte getoent gesehen ende gelesen, ende behand to de volmachtiger vurss. in nhame sijner principalen ende derselver erven. Kraft sijner angetagener volmachte, desse voer eijne somma van pennongen, die hier tho dancke vernoeget ende bethalet was, den lesten penninck met den ierste, in enen steden vasten onwederroepelicken erffkoep erfflick ende ewichlick gedurende verkoft cedirt ende opgedragen thebben, cedirde transportirde droech op ende [..ier] mits desen [item] der handt als erffkoep recht is an Hendrick van Hisfelt Stadtholder ende Vendrich des Welled: ende Gestrengen heren Diderich van Dorth, heer tho Dorth, Collonell Landtdrost S ende Evertjen Lettincks
  =folio 129 recto=
  sijnen echten huisfe ende oeren erven ende oeren erven haeres constituanten vurss tegenwoordige gerechte andelen, anparten, recht ende gerechtighen soe sie enichsins moegen hebben an twe gereden erfftaele gnt die Bottermaete ende Lackhorst, soe beijde parcelen mit haere koelhaven vortz appendentien ende dependentien mit grondt ende baderij mit egge und mit ende, so oltz als nu thobehoerende gerechtigheit nit daervan uthgesondert, gelegen inden Kerspell van Zelhem opt Goij in voer ende bepalinge nha inholt van segell ende breve daervan sijnden, ende soe derselve twe parcelen tegenwoordich van enen gnt Gosselick gebruckt wordt, allet voerkommer vrij, met noch een stuck zeijlandts gnt die Annewende, groet zijnde een halff molder guedts landes aller gestalt tselve gelegen inden Zelemschen Enck int Suerlandt in sijn limiten ende nha wijderen inholt van olde segell ende breve daervan sijnde; ende heff folgens die volmactich in nhame sijner principalen daerop nha landtrechte vertegenen ende gelaeft tho wachten ende wharen jaer ende dach ende ten ewigen tijden als erffkoep recht is. S

  Oud Rechterlijk Archief Landdrostampt Zutphen inv. nr. 169 foto 0055 en 0056    =folio 51 recto=    
  Bron: Albert Lettink.

  Up den 15 octobris 1616

  Voir Evert van Hagen als gesubstituerden Stadtholder van Hend: van Hisfelt, sampt Leonhardt Kaldenbach ende Harmanni Smeekink als Coernoten.

  Erschenen voer desen Edelen Landtgerichte Hendrick van Hisfelt Stadtholder cavirende voer sijn huisfe Evertjen Lettinck ende Gosselick Rosengarde met Marrike sijn huisfe ende bekennen gesaemenlick [dar] hande aver dat die Bottermaete met haere koolhaeven ende het nie angecofte landt indt kerspel Sellem inde Heijdenhoek gelegen, haer comparanten toe gelick half und half is tocomende, und ock die Lackhorst daerbij gelegen dewelcke Gosselick vorss half toekomet, den Stadtholder Hisfelt een sestedeell van deselve Lackhorst van sijnen schoenvader Lettinck nae uthwisinge van segell und breve heft gecoft und noch een deell van Jan Brugginck loco van Jan bouman op Jaltinck und Berent bouman op Slichtkemminck als rechte drie erffge gecoft, blickende bij bewis sub dato den 27 decemb: 1613 alhier inden Gerichte getoent und noch een derdendeell, wesende het rechte dardendeell van d’ander helfte ende het leste sesdendeell van Gosselick bij coep heff avergenoemen ende ock inde Gerichte betaelt, het welcke
  =folio 51 verso=
  Gosselick vurss van Jutte Oessewoltz tot Embrick hadde gecoft, so bekennen beijde comparanten vurss dat nu de Bottermaete und Lackhorst met het Nijlandt, ende de haeven daerbij gehoerende haer beijde ende haren erven erfflick ende ewichlick sindt tokommende sonder dat so daeran iemandt int geheell ofte ten deell nhu noch nhamals konnen, gerechticht tho zijn hebben beijde comparanten in desen Gerichte malcander ock angelaeft deselve Bottermaete ende Lackhorst, mette koelhaeven ende Nielandt te helpen wachten und wharen, tegens allen die haer des indracht ofte enichsins angreep ofte bespieringe solden willen doen
  Sonder argelist

  Oud Rechterlijk Archief Zutphen inv. nr. 632 =folio 50 verso=  Bron: Albert Lettink.

  Opten 5e februarij 1621.
  Voer Peter Coepes als Stadholder sampt Leonhardt Kaldenbach ende Joris Schisholm als coernoten.

  Sinnen erschenen Hendrick van Hisfelt, ende Evertge Lettincks sijn huisfe, sie met hem als oeren echten man ende mombar, ende bekandten voer oer ende oeren erven, dat sie op den

  25 Junij 1619 stilo vetri hebben met Gosselick Roesengaerde op de Bottermaete ende Meijnte sijn huisfe metten anderen veraccordiert ende finalicken verdragen als nembtlick dat Gosselick op de Bottermaete met Meinte sijn huisfrouw sullen erfflick ende ewichlicken hebben ende behalden die Bottermaete metten kamp metten Nielinck daertho gekoft, met het weijdeken daertho gehoerende, ock metten hoesen hoff ende bongert, vortz als tselve die Bottermaete int ronde met boemen ende plantasie, gelegen is inden kerspel Zelhem, buirschap Heijdenhoeck, waertegens Hendrick van Hisfelt sijn huisfe ende oeren erven sullen hebben ende beholden de Laekhorst in sijn bepalonge metten hoff met noch een hoff aver die strate, tegens aver die Bottermaete, genandt [Bolivideges] ofte Trommeslegers hoff indenselven kerspel ende buirschap gelegen, ende also bevonden dat die Bottermaete cum partinentijs vurse. beter is als die Laekhorst, soo bekendt Hendrick van Hisfelt ende sijn huisfe vurse. voer ende oeren erven, dat sie die meliovatie sijnde twe hondert dalr tot dartich stuver stuck van Gosselick Roesengaerden ende sijn huisfe. ende alle rorige pachten wel tot haer genoegen wes aen ende betaelt sinnen, gelaeven den anderen reciproel haere parcelen tho willen staen wachten ende wharen, daervoer stellende tot een whaer Gosselick de Bottermathe ende
   den Hendrich Hisfelt ende sin huisfe de Laekhorst met sijn haeven vurse ende hebben folgens den ene den anderen haere segell ende breven [niergehouden] ende indien tot eniger tijd noch enige gevonden worden den anderen avertholeveren. Sonder argelist

   
  0217 Oud Rechterlijk Archief Zutphen, invoernr. 632 als hierboven

  Prothocoll van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen 1618-1623  Folio 50- verso

   Hertaling, Sikke Postma.

  Op 5 februari 1621 zijn voor ons, Peter Coepes, plaatsvervangend drost van de graafschap Zutphen1, en de bijzitters Leonhardt Kaldenbach en Joris Schisholm, verschenen Hendrick van Hisfelt en zijn vrouw Evertge Lettincks; waarbij hij optrad als haar echtgenoot en voogd.

  Zij verklaarden, zowel voor zichzelf als voor hun erfgenamen, dat ze op 25 juni 1619, stilo veteri2, met Gosselick Roesengaerde op de Bottermate en zijn vrouw Meijnte het volgende zijn overeengekomen en ook definitief hebben afgesproken:

   Namelijk dat Gosselick op de Bottermaete en Meinte z’n vrouw het erfelijk en eeuwigdurend bezit zullen mogen hebben en behouden van de Bottermaete, met de kamp en het daar recent3 aangekochte, met het bijbehorende weilandje, ook met de hoge hof4 en de boomgaard. Verder eveneens de bomen en de aanplanting rondom de Bottermaete, dit alles gelegen in het kerspel Zelhem, in de buurschap Heijdenhoeck.

   Als tegenprestatie zullen Hendrick van Hisfelt, zijn vrouw en hun erfgenamen de Lackhorst5 krijgen en mogen behouden, tesamen met de landerijen binnen zijn begrenzingen, samen met de hof, en ook nog een hof aan de overkant van de straat tegenover de Bottermaete, genoemd Boli vinerchers6 of Trommelslagershof, alles in hetzelfde buurschap en kerspel gelegen.

   Omdat gebleken is, dat de voornoemde Bottermaete met z’n bijbehorende landerijen van betere kwaliteit is als de Lackhorst, verklaren Hendrick van Hisfelt en zijn voornoemde echtgenote, mede namens hun erfgenamen, dat de meerwaarde van tweehonderd daalders, van dertig stuivers het stuk, door Gosselick Roesengaerden en z’n echtgenote, samen met alle lopende pachten, tot hun volledige tevredenheid is afgelost en betaald.

   Wederkerig verklaren ze de goede kwaliteit van hun percelen te waarborgen. Hiervoor stelt Gosselick de Bottermaete tot borg, en Hendrick Hisfelt en z’n vrouw de Lackhorst met de al genoemde bezittingen.

   Daarop hebben ze elkaar hun zegel en brief niet gegeven, maar mocht er ter eniger tijd nog iets gevonden worden, dan zal de één dat, zonder kwade trouw, aan de ander doorgegeven.

  1.        Het hoge landdrostengericht (van de graafschap Zutphen) omvatte 2 gerichtsbanken, t.w. a. de bank van Doesburg wegens het richterambt Steenderen, en b. de bank van Doetinchem wegens de richterambten Ruurlo, Hengelo, Zelhem, Hummelo en Doetinchem (Ambt). De rechtspraak in elk der beide banken werd uigeoefend door de landdrost (meestal door een stadhouder (= plaatsvervanger) namens hem, en 2 schepenrichters of keurnoten. Voorts was er een advocaat fiscaal en een landschrijver. Peter Coops en Leonard Kaldenbach komen in Zutphen voor.

  2.        Stilo veteri is oude stijl volgens de Juliaanse kalender, die in 1582 is vervangen door de stilo novo, of nieuwe stijl volgens de Gregoriaanse kalender. Er zit 10 dagen tussen beide stijlen. 25 juni 1619 stilo veteri is 5 juli 1619  stilo novo (huidige datering).

  3.        Nielinck zou een erf kunnen zijn, maar dat is onbekend. Misschien bedoelt men hier “nieuwelijk”, ofwel  recent.

  4.        Bij nadere beschouwing staat in de geschreven tekst “hoege” en niet “hoese”, dus hoge; een hof is een stuk grond, dat meestal omheind, of omgracht is, en vaak als een soort moestuin of erf rond het huis of boerderij dient. Men schrijft bijv.: een hof met een huis er op.

  5.        In de handgeschreven tekst lees ik Lackhorst met een “c” en niet Laekhorst met een “e”.

  6      Zowel Bolivideges als Boli vinerchers is mij onbekend. Er kan ook Beli staan i.p.v. Boli.

  Extra informatie van Sikke Postma.

   

   
Pagina 1 van 2